Rodzina Pstrokońskich

Rodzina Poraj-Pstrokońskich z Bużenina/Burzenina

 


Rodzinę tą opracowałam korzystając z różnych dostępnych mi źródeł. Te źródła czy też informacje i uwagi zostały przeze mnie dopisane (w kolorze niebieskim) przy poszczególnych osobach. Całość jednak oparta jest na cytatach z opracowania Aleksandra Włodarskiego. Tekst ten znajduje się również w Herbarzu „Rodzina” Seweryna hr. Uruskiego.

            - Według Aleksandra Włodarskiego, kustosza Archiwum Głównego w Warszawie, 1928 - „Ród Poraitów Pstrokońskich comesów z Bużenina”  


„Gniazdem rodziny Pstrokońskich herbu Poraj jest miasteczko Bużenin (Burzenin) , położone w ziemi sieradzkiej nad Wartą a założone według tradycji przez brata św. Wojciecha, Sobiebora, syna Sławnika ks. na Libicy.  Foto1  Foto2
Długosz wspomina w Liber Benef. pod r. 1058 Mścisława z rodu Poraitów, comesa z Bużenina, któremu żonę Krystynę porwał Bolesław Śmiały, otoczywszy gród bużeński wojskiem i ów Mścisław miał być synem Poreja a wnukiem Sobiebora.
Gdy następowały podziały spadkowe, Poraici od dóbr różne przybierali miana, a znakomitsze gałęzie stale pisały się z Bużenina, pierwotnie comesami a w późniejszych czasach hrabiami z Bużenina...”

I dalej cytuję Włodarskiego:
„W 1311 r. Władysław Łokietek za szczególne zasługi nadaje rycerzowi
Wacławowi, zwanemu Lisowic, dobra Pstrokonie, Woźniki, Wojsławice, Rokszyce i miasto Lutomiersk (Metr. Kor.). Wnuk owego Wacława, Spytek z Bużenina, stolnik sieradzki, w r. 1369 dziedziczy na Pstrokoniach ale właściwą linię Pstrokońskich z Bużenina zaczyna Zbigniew, który po śmierci ojca Spytka, stolnika sieradzkiego w 1391 r., pisze się pierwszy z Bużenina i Pstrokoni i odtąd stale tak tytułują się jego potomkowie.”

Według książki „Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu” Bronisława Nowaka, protoplastą Porajów był
Spitygniew, rycerz w świcie ks. Henryka sandomierskiego ok. 1146 r. Miał on trzech synów – Jakuba z Jemielna, Czestka z Czestkowic i Zawiszę, kanonika krakowskiego w 1214 r.

Jakub z Jemielna, przypuszczalnie kasztelan sandomierski w 1198 r. i wojewoda sandomierski w 1210 r. był ojcem Spitygniewa, wojewody łęczyckiego 1248-1254 r.
 „W połowie XIII w. (1248) Spytygniew, wojewoda łęczycki, otrzymał od ks. mazowieckiego Dąbrowę Zieloną, Rogaczów, Małuszyce i Tralino, w 1248 r. Screpsevo."  -  ks. Kozierowski

Synowie Spitygniewa to – Zawisza z Dąbrowy Zielonej i Ninogniew.

Ninogniew, wojewoda sieradzki 1286 r. Miał synów Spitygniewa z Bużenina i Ninogniewa z Lipnicy.

Spitygniew z Bużenina, kasztelan rozpierski 1310 r. rozpoczął linię sieradzką na Bużeninie i Pstrokoniach.

Jego syn Spytek z Bużenina był stolnikiem sieradzkim w 1369 r.
Synowie stolnika Spytka – to Zawisza z Bużenina, Ninogniew z Pstrych Koni i Piotr z Bużenina i Wielkiej Wsi oraz Jakub z Bużenina i córka N, żona Jaranda z Grabna .


Zbigniew/ Ninogniew, dziedzic na Pstrokoniach, Gorzuchach, Przemiłowie i Woźnikach, miał dwie żony – pierwszą nieznaną i drugą Katarzynę, umarł po roku 1443. Chyba z pierwszej żony miał czworo dzieci: córki - Mścichnę (pierwszym jej mężem był Wojciech Różycki 1450 r. a drugim Piotr z Wargawy de Gawrony 1453 r.) i Elżbietę (za Dobkiem Abramowiczem 1430 r.) oraz dwóch synów – Jakuba i Spytka.

Jakub nie żył już w roku 1459, bo jego siostry sprzedały swoje i po nim odziedziczone części w Pstrokoniach i Woźnikach Piotrowi de Kamiono-Mostek Kamionomojskiemu, herbu Gąska w 1459 r. i ten Piotr Kamionomojski od tych dóbr pisał się de Pstrokonie i dal początek rodowi Pstrokońskich herbu Gąska (Paparona, Budzisz).

(Wojciecha z Gawron żona, Mścichna z Pstrychkoni, pozwana przez Kamionomojskiego 1464 r. (Zs. Sieradz. 12 f. 61).  -  Herbarz Polski – Adam Boniecki)

Spytek, syn Zbigniewa/Ninogniewa, dziedzic na Pstrokoniach i Woźnikach, zostawił z żony Katarzyny syna 
Jana na Pstrokoniach i Woźnikach w 1452 r., rotmistrza wojsk koronnych, ożenionego z Agnieszką z Dobruchowa i Dąbrówki.
Dziedzic na Pstrokoniach i Woźnikach, rotmistrz wojsk koronnych, zginął w młodym wieku na czele hufca pod murami Wrocławia na wyprawie przeciw Maciejowi, królowi węgierskiemu.

"Jednaż ich dzielnica. z Bużeńskiemi bo gdy Janowi Bużeńskiemu, działem się dostały dobra Pstrokonie, między trzema rzekami, Wartą, Grabicą i Widawą, leżące, i z przyległościami, od nich nazwany był Pstrokońskim, ten, gdy Kazimierz III. Król Polski przeciwko Matiaszowi Królowi Węgierskiemu wojnę podniósł, a żwawiej aż pod mury miasta dociera, mężnie poległ, dwóch synów zostawiwszy, z których jeden Zbigniew, czy jako go trochę wyżej zowie tenże Łubieński, Spytek kanonik Gnieźnieński, od Łaskiego arcybiskupa Gnieźnieńskiego
uczyniony: drugi Maciej, pojął Małgorzatę Tarnowską (której druga siostra była za Sierakowskim, matka Jana Sierakowskiego wojewody Łęczyckiego)"
     - Herbarz Polski – Kasper Niesiecki, genealogia Pstrokońskich herbu Poraj


Po Janie z żony Agnieszki synowie: Zbigniew, kanonik gnieźnieński w 1539 r.,
Maciej i Jan, kasztelan czerski, zm. 1574 r.

"Pstrokoński Zbigniew z Bużenina, kanonik gnieźnieński, herbu Poraj, syn Jana z Bużenina, któremu się działem dostały dobra Pstrokonie z przyległościami, a który przezwał się Pstrokońskim i w wojnie Kaźmierza III, króla polskiego, przeciw Maciejowi, królowi węgierskiemu, poległ walecznie, pozostawiwszy dwóch synów Zbigniewa i Macieja, to w XV wieku."
     - Gniezno - Stanisław Karwowski


Maciej, dziedzic na Pstrokoniach, Woźnikach, Kustrzycach, Kalinowej i in. 1520 r., zaślubił Małgorzatę Tarnowską, córkę Jakuba z Bogusławic i z niej pozostawił córkę Agnieszkę za Benedyktem Zapolskim 1543 r. i synów: Zbigniewa i Jana; - od Zbigniewa, kasztelana konarsko-sieradzkiego i Jana, kasztelana konarsko-kujawskiego idą dwie linie, od Zbigniewa linia główna zwana Kanclerską, od Jana linia Kasztelańska. Linia Kanclerska istnieje do dzisiaj, linia kasztelańska wygasła w pierwszej połowie XIX wieku.


Drzewo potomków Spitygniewa (pierwszego znanego Poraja)

 początek strony

 


                          
Linia Kasztelańska

Jan, dziedzic na Pstrokoniach, Woźnikach, Ligocie, Kustrzycach, Gajewnikach, Osmolinie, Janiszewicach, Wkładach, Branicach, Gorzuchach, Trojakach, Tumisławicach, Grabiach, Głuszynie, Świeżynach, Zamościach itd, kasztelan konarsko-kujawski 1576 r., starosta radziejowski 1580 r., ożeniony z Katarzyną Sokołowską z Wrzącej na Kujawach, herbu Pomian, zmarł 1598 r. pozostawiwszy synów: Jakuba i Stanisława.

Jakub na Woźnikach, Talszewie (?), Głuszynie, Janiszewicach, Złotnikach Wielkich i Małych itd., kasztelan słoński 1635 r., ożeniony z Jadwigą Zapolską herbu Pobóg, córką Stanisława i Jadwigi Koszembarówny ze Śląska, z niej syn Spytek-Rogacjan oraz Adam, miecznik brzesko-konarski, mąż Heleny z Pszyny, Aleksander i Maciej.

Stanisław, syn Jana i Sokołowskiej, dziedzic na Pstrokoniach, Woźnikach, Janiszewicach, Pęsławicach, Lisach, Gorzuchach i na Kujawach, Smolsku, Bretowie, Potułowie itd. ożeniony z Anną Mikołajewską, bogatą dziedziczką na Kujawach. Dobra Pstrokonie, Woźniki, Lisy, Gorzuchy sprzedał w 1603 r. Walewskim, które pozostały w ich ręku prawie do końca XX wieku. Z tej żony Anny miał córkę Helenę i syna Mikołaja na Brolewie i Potułowie, ożenionego z Marianną Potocką, córką Kacpra i Katarzyny Słuckiej. Była jeszcze jedna córka Stanisława, Marianna, zm. w 1686 r. jako panna.

Mikołaj miał dwie żony, pierwszą Zofię Trzebińską, córkę Jerzego, stolnika inowrocławskiego i Katarzyny Rozdrażewskiej i drugą, wymienoną przez Włodarskiego - Mariannę z Potoka Potocką.
Z pewnością z drugiego małżeństwa pochodzą córki - Joanna, nie żyjąca już w 1729 r., żona przed 1674 r. Wojciecha Szczypierskiego i Jadwiga, przed 1696 r. żona Piotra Koszutskiego herbu Leszczyc, zmarła w Mszyczynie 30.05.1724.
Były jeszcze dwie córki -
Dorota, zmarła między 1700 i 1712 r., żona Wojciecha Bielickiego herbu Kuszaba w 1677 r. i Konstancja, żona Michała Mroczkowskiego, oboje żyli jeszcze w 1695 r.

Jedyny syn Mikołaja i chyba Potockiej -
Stanisław, poślubił przed 1678 r. Domicellę Zakrzewską. Stanisław i Domicella mieli córkę Ewę, żonę przed 1706 r. Franciszka Potockiego, podczaszego sieradzkiego a przed 1741 r. Macieja Leszczyca Mierzewskiego, który już nie żył w 1742 roku. Ewa zmarła między 1748 i 1752 r.
 
Spytek-Rogacjan, syn Jakuba kasztelana słońskiego i Zapolskiej, kasztelan brzesko-kujawski 1684 r.,
starosta czerski, długoletni regent kancelarii wielkiej koronnej, pułkownik wojsk koronnych, na czele swej chorągwi pancernej husarskiej brał udział w bitwie pod Beresteczkiem, poseł na sejmy z województwa brzesko-kujawskiego i z województwa sieradzkiego, komisarz od rządu Rzeczypospolitej do traktatów o pokój z Moskwą w Kadzynie, zaufany królów, przedstawiciel opinii szlachty, wielokrotnie marszałek sejmików, skupia w swym ręku wielkie dobra na Kujawach i w wojew. pomorskim i wykupuje od linii kanclerskiej olbrzymie dobra bużeńskie i klucze okoliczne, czym daje podwalinę znaczenia swej linii. Sam rezyduje na zamku w Bużeninie, skąd wydaje odezwy i instrukcje do szlachty. Spytek, ożeniony z
Katarzyną z Oleska, córką Zygmunta i hr. Przerębskiej, miał dwie córki : Jadwigę i Annę, która poślubiła Jana Zakrzewskiego (podczaszy brzesko-kujawski, SG 1780 nr 227 k.331) oraz pięciu synów:

1)
Macieja, wojewodę brzesko-kujawskiego 1706 r., starostę czermińskiego, przedtem kasztelana spicymirskiego w 1685 r. Maciej, ożeniony najpierw z Marianną hr. z Lubrańca Dąbską, córką Hieronima i Heleny Maciejowskiej - wdową po Janie Koniecpolskim, wojewodzicu parnawskim i wdową po Tomaszu Zamoyskim; po raz drugi Maciej poślubił Mariannę Działyńską z Działynia, wdowę po Zygmuncie Olszowskim. Zapalony stronnik Augusta II, spokrewniony z Działyńskimi, Dąbskimi, przyjaciel Przebendowskiego, podskarbiego koronnego, przyczynił się bardzo wiele do sprowadzenia i utrzymania na tronie Augusta II a rozporządzając ogromnymi środkami pienężnymi i kierując opinią województw sieradzkiego i brzesko-kujawskiego wiele zaszkodził sprawie Leszczyńskiego. Wojewoda Maciej z Działyńskiej zostawił córkę Justynę za Janem-Wilhelmem hr. von Schlieben, wojewodzicem inflanckim.

2)
Jana, żonatego z Dorotą z Łaska Słonecką, córką  Jana i Anny Szetlewskiej, wdową po Janie Radolińskim.

3)
Michała, stolnika brzesko-kujawskiego, pułkownika wojsk koronnych, który brał z bratem Wojciechem, referendarzem wielkim koronnym, bardzo czynny udział w walce ze Szwedami.

4)
Wojciecha, referendarza wielkiego koronnego w 1711 r., marszałka wojew. sieradzkiego, wielokrotnego posła z wojew. sieradzkiego. Wojciech, zacięty wróg Szwecji, wielokrotnymi uniwersałami, odezwami datowanymi ze swej rezydencji Pyszkowa w ziemi sieradzkiej, nawoływał szlachtę sieradzką do boju. Oblegany parokrotnie przez Szwedów w zamku bużenskim, zwycięsko odpierał oblężenia broniąc ze szlachtą sieradzką linii rzeki Warty. Posiadacz ogromnych dóbr, miał wielki autorytet u szlachty. Ożeniony z Józefą Michałowską wdową po Antonim Leonie Grzybowskim, kasztelanie inowłodzkim, córką Melchiora, stolnika różańskiego i Aleksandry Czarnieckiej, zmarł 1716 r., córka Teresa (Teresa c.Wojciecha P. dz.Bużenina i Strzałek, Chorzęcic, Żłobnicy i Józefy Michałowskiej-zmarłej, 1v.Stanisław Mączyński, 2v.Franciszek Błeszyński cześnik piotrkowski - CSir.rel. 1741 mfm 8231).

5) Konstantego, dziedzica znacznych dóbr, który z Domicelli Więckowskiej pozostawił syna Adama, ożenionego z Marianną Mikołajewską,  Jana  i Ludwika oraz dwie córki - Martynę (Konstancję), żonę Wojciecha Wężyka i Mariannę, żonę Andrzeja Złotnickiego.

Adam miał syna Aleksandra.
Aleksander, syn Adama, dziedzic częśći dóbr bużeńskich po ojcu, stryj zaś jego Jan umożliwił mu wykup większej części dóbr bużeńskich i tak całe ogromne rodowe dobra bużeńskie, składające się z miasteczka Bużenina, Grzmiącej, Wielkiej Wsi, Strumian, Witowa, Prażmowa i in. znalazły się w rękach Aleksandra, który miał córkę
Marię Magdalenę i syna Jana. W 1767 r. córka wstąpiła do klasztoru a Jan zrzekł się dóbr rodowych, które przejść znowu miały do linii starszej - Kanclerskiej. Po śmierci Aleksandra, zaszłej w 1760 r., Michał Kobierzycki herbu Korab, syn Jana i Barbary Rydzewskiej, porwał 1771 r. Marię z klasztoru, gdzie odbywała nowicjat i korzystając z rezygnacji z dóbr jej brata Jana a nie objęcia ich jeszcze przez drugą linię, zbrojnie zajął najazdem zamek bużeński i klucze przynależące.

Jan, poseł piotrkowski, syn Konstantego, kasztelanica brzesko-kujawskiego, ożeniony z Anną Jaxa-Bykowską, rozpoczął proces o bezprawne zagarnięcie dóbr rodowych, który prowadziły dalej jego dzieci, wnuki i przedstawiciele starszej linii.
Jan z Jaxa-Bykowską zostawił córki: Katarzynę, pannę (Pstrokoński 1819 k.317), Ludwikę (żonę Maksymiliana Łączkowskiego herbu Zadora, burgrabiego grodzkiego sieradzkiego) i synów: Feliksa ( Pstrok.1816 II k.130, 174) oraz Antoniego, ożenionego z Teklą Zaremba-Tymieniecką.
Antoni i Tekla mieli troje dzieci: Tomasza, Józefę Annę, żonę Wojciecha Aleksandra Wyganowskiego herbu Łodzia i Joannę Józefę, żonę Edwarda z Konopnicy Siemianowskiego.
Tomasz, dziedzic dóbr Wielka Wieś, Strumiany, Grzmiaca, dalej kontynuował proces przeciw Kobierzyckim, bezpotomny, zginął w czasie powstania, był ostatnim z linii kasztelańskiej.
Proces trwał jeszcze przez dziesiątki lat, apelacje Kobierzyckich utrudniały wykonanie wyroków, jak apelacja od wyroku sądu apelacyjnego w Królestwie Polskim, przyznającego Pstrokońskim ¼ tytułu własności dóbr potioritowanych Bużenina, Pyszkowa, Strzałek i Lipna oraz prawa wykupu tych dóbr ex potioritate ograniczenia należności wykupnej i dalszych co do podziału dyspozycji. Rodzina Kobierzyckich utrzymała się jednak przy dobrach bużeńskich.

 
Tablica, "Linia kasztelańska" 


  do Jana, początku "Linii kasztelańskiej"

 początek strony
 Linia kanclerska

Zbigniew
, syn Macieja i Tarnowskiej, na Woźnikach, Kustrzycach, Ligocie i Tumisławicach, rotmistrz wojsk koronnych 1543 r. a następnie kasztelan konarsko-sieradzki, ożeniony z
Barbarą z Gajewnik herbu Doliwa, córką Mikołaja i Zofii Głowackiej herbu Prus I, córki Aleksandry Lubrańskiej (siostry stryjecznej Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego, założyciela akademii w Lubrańcu i Mikołaja, wojewody kaliskiego, założyciela ordynacji Lubranieckiej) miał synów: Macieja i Jana  oraz córkę Zofię, żonę Wawrzyńca Starzyńskiego herbu Lis (Herbarz Polski - Kasper Niesiecki, Łuszczyński, „Silva Heraldica”).

"Zbigniew najstarszy syn Macieja, długo żołd wojenny prowadząc, to w Węgrzech, to w ojczyźnie, stąd eksperiencji rycerskiej niepospolitej nabył, a potem zaślubiwszy sobie Barbarę z Gajewnik, Jana Lubrańskiego biskupa Poznańskiego siostrzenicę, dwóch z niej synów zostawił, to jest, Macieja i Jana."
           - Herbarz Polski - Kasper Niesiecki, genealogia Pstrokońskich herbu Poraj


Maciej, ur. 1553 r. w Ligocie, w 1600 r. referendarz wielki koronny, w 1601 r. biskup przemyski, 1608 r. biskup kujawski, kanclerz wielki koronny 1605 r., wyższe wykształcenie odebrał we Włoszech, odznaczający się wybitnymi zdolnościami, posuwał się w godnościach a wszędzie wywierał ogromny wpływ i jednał sobie ludzi wysokim taktem.

"tego jeszcze w dzieciństwie, koło czterech lat dopiero mającego, dzieci igrając między sobą, w bystrą rzekę Wartę wrzuciły, i z dziecinnej bojaźni rozpierzchły się: w tym, z osobliwszej opatrzności Boskiej, eden z domowych sług, z naczyniem po wodę do tejże rzeki bieży, patrzy, widzi dziecię na dnie prosto siedzące, tak, że na łokieć nad głową jego woda leciała, porwie go co prędzej, na brzeg wyciągnie, i nietylko żeżywego znajduje, ale też bez najmniejszej skazy zdrowia. Matka, gdy go w powiciu. jeszcze, w niebezpieczeństwie życia od przyduszenia, widziała, ofiarowała go Panu Bogu, że mu go na duchowny stan oddać miała dla tego takie mu ćwiczenie dawała, [str. 565] które by go do tego stanu życia, zdolnym uczyniło: wprawdzieć się Hieronim Bużeński, podskarbi na ten czas wielki koronny, tego domagał, aby mu go ojciec na edukacją oddał, i pewnie, że przy takim senatorze, mógłby był Maciej prędko uróść, przecież, że Hieronim od wiary katolickiej był daleki, obawiając się świątobliwa matka, żeby i syn przy nim nowinek się heretyckich nie chwycił, mocno się temu oparła. Dany tedy do szkół w akademii Krakowskiej, tyle tam dowcipu swego bystrością postąpił, że nie tylko w łacińskim, ale i w greckim, nietylko w retoryce, ale i w teologii, wielce uczonym został: pod który czas, gdy mu stryj jego, Jan kasztelan Konarski, probostwo Inowłodzkie u Króla wyjednał, on przez lat niesposobność, widząc że zadosyć temu uczynić niemógł, dobrowolnie się z tego ciężaru wyzuł; do Wrocławia potem i Kołobrzegi, dla języka Niemieckiego posłany, nietylko w wierze, lubo w miastach zheretyczałych, był niewzruszony, ale też przy wielu okazjach do grzechu, nieskażony. W Rzymie w jurysprudencji poleru nabywszy, gdy do ojczyzny powrócił, kanonikiem Gnieźnieńskim i proboszczem Łowickim, od Karnkowskiego wywyższony; tak wkrótce przypadł do gustu, dla wybornego we wszystkich rzeczach rozsądku, arcybiskupowi temu, że prawie cały na jego radzie polegał, stąd wyperswadował Karnkowskiemu, że Zborowskich na Stefana Batorego fakcji odstąpił, że Zygmunta III. przeciwko Maksymilianowi utrzymał, na którego powitanie, e go ż samego Pstrokońskiego zmył. Pokazał w ten czas serce litości pełne, kiedy z pobitych i odpędzonych od Krakowa, Maksymiliana Austriackiego ludzi, do swojej własnej gospody zgromadziwszy, niektórych rannych, opatrywał z miłosierdzia, żeby im i na lekarzu, i na pożywieniu albo odzieży nie schodziło; z Rozrażewskim potem biskupem Kujawskim do Rudolfa Cesarza, a wkrótce z Maciejowskim biskupem Łuckim, do Syxta Papieża, sekretarz legacji, tak się stawił, że mu ciż sami wielką część, szczęśliwych powodów tego poselstwa, z chęcią przyznawali: w nagrodę tych fatyg swoich, najprzód wziął dziekanio Warszawską, a potem regencją kancelarii, od Tarnowskiego podkanclerzego koronnego, wkrótce referendarią koronną i probostwo Gnieźnieńskie: pod które czasy, wyprawiwszy się z Zygmuntem III. Królem Polskim do Szwecji, temu Panu, nieporównanym sercem, we wszystkich niebezpieczeństwach na morzu, w gwałtownych w Szwecji insultach, asystował, co mu zawdzięczając Zygmunt, infułę mu Przemyską w roku 1601. konferował, na którą nominowany, deputatem stanął do korektury praw Polskich. Constit. f. 734E. W Gnieźnie tedy, od Stanisława [str. 566] Karnkowskiego arcybiskupa Gnieźnieńskiego, na pasterską funkcją poświęcony, skoro w diecezji swojej stanął, zaraz się zakrzątnął, żeby trzodę sobie powierzoną, jako najlepiej rozporządził; przetoż kościoły swoje wizytował z wielką pilnością: duchowieństwo nowymi ustawami obostrzył, sam do ludzi kazał, ojcowską namową i upominaniem wielu bardzo do zbawiennej drogi wykierował: o honor Boski gorliwie się ujmował; czego jawnym dowodem było, kiedy Tomasza Drohojewskiego referendarza koronnego, a oraz starostę Przemyskiego, cenzurami kościelnymi okrył, o wiolencją kościoła swego, i do tego przycisnął, ze u-drzwi kościelnych submitując się, i o karę za swój występek prosząc, był od niego publicznie rozgrzeszony. Niektóre domy Boskie od heretyków opanowane, z rąk ich windykował. Ubogim stał się dobroczynnym ojcem, których różnymi ratował sposobami, a w Jaślinkach szpital dla nich wystawił i uposażył. Wziął potem po Tylickim pieczęć mniejszą koronną, do której wiele mu pomogła u Zygmunta III. Króla łaska, tę zaś ugruntowała, stateczna majestatowi przychylność, dzielność w sprawach, rada przezorna, szczerość umysłu, w których jego cnotach, gdy się lepiej przejrzeli, tak zawiśni szczęściu jego, jako i nieprzyjaźni, przyznawali mu, że na dobro pospolite, nikt lepiej, nad Pstrokońskiego nie galił. Jakoż, że z rokoszanami Król Zygmunt łaskawie sobie postąpił, lubo miał słuszną do ich surowszego ukarania przyczynę, nie komu innemu to przypisać, tylko Maciejowi. Po zejściu Zamojskiego, Król go kanclerzem wielkim na sejmie 1606. ogłosił, a we dwie lecie na biskupstwo Kujawskie posunął; chciałci się zaraz od tumultu spraw publicznych uchylić Pstrokoński, ale gdy Krói dla przytrudniejszych tej ojczyzny interesów, przy dworze go swoim utrzymuje; chcąc, jako mógł, diecezji swojej pomóc, list napisał do wszystkich plebanów swoich, gorąco ich zapalając do pasterskiej funkcji, i żarliwości koło zbawienia dusz sobie powierzonych; aż też sam, w roku 1609. wyzuwszy się z kanclerskiej funkcji, do swojej katedry zawitał, wszakże tegoż samego dnia, lekką febrą zdjęty, gdy nazajutrz żółtaczka się na całym ciele pokazała, wszystek się udał do dyspozycji duszy swojej, spowiedź przed ks. Korczewskim Soc. Jesu, rektorem kolegium Toruńskiego, uczynił, sakramenty święte przyjął, testament spisał; tym czasem za poradą medyków, dla lepszego powietrza, do Raciąża się przeniósł, gdzie kościół Raciązki, od antecesorów jego zaniedbany, restaurować, jak mogło być najprędzej, rozkazał, i pewnieby był dokończył zupełnie tej tam fabryki, gdyby była śmierć w trzy niedziele nie przyspiała: w ten tedy sam dzień, którego [str. 567] żyć przestał, mszy świętej słuchał padłszy na ziemię; aktami potem różnymi przygotowawszy się do stwórcy swego, gdy pozdrowienie Anielskie mówi, wesoło skonał, w dzień śś. apostołów Piotra i Pawła, wieku swego 56. W całym życiu jego, szczególniej się w nim wydawała wstrzemięźliwość życia, i akcje wszystkie i samym nawet nieprzyjaznym do zbudowania, w konwersacjach bez zakału, w sądach bez uszczerbku sumienia, w obyczajach przyjemny wszystkim, przystępny każdemu, w pasjach dziwnie pomiarkowany, na ubogich szczodrobliwości takiej, że i suknie z siebie między nich rozdawał. Miał w zwyczaju, co dzień godzinę dawać bogomyślności, przed wieczerzą: Raz, jako pisze Janczyński in MS. gdy się do sekretniejszego pokoju swego dla niej umknął, czuje siarczysty zapach, wola pokojowego swego i pyta, skądby tak niezwyczajny odór pochodził, ten zwiedziwszy wszystkie kąty, powiada, że nic podobnego do tego w żadnym kącie nie znalazł Biskup uspokoiwszy się trochę, dalej swoją medytacją odprawuje, wtem z jednego kąta owego pokoju, wychodzą osoby, wszystkie siarczystym ogniem wskroś przejęte, głowy u nich postronkami skrępowane, w głowach dziur pełno, jakby powiercianych, z których ogień wybuchał: Zadumiały na to stanął biskup Maciej. i dobrze się im przypatrując, prawie wszystkich poznał niegdy senatorów i ministrów w królestwie naszym: każdego tedy swoim nazwiskiem tytułując, pytał się na jakiejby drodze byli, odpowiedzieli, że na wieczne skazani męki, i za to tak byli karani, jako się dali widzieć, że dowcipów swoich na pseudopolityą, na zgubę ojczyzny, na przewrotne i szkodliwe drugi-m wykręty, zażywali, co powiedziawszy zniknęli: czym przerażony ten dobry biskup, tym ostrożniej życie swoje prowadził. Pisali o nim, Stanisław Łubieński biskup Płocki obszerniej w Życiu jego, a Maciej brat jego rodzony, na ten czas biskup Kujawski, nagrobek Pstrokońskiemu w Włocławskiej katedrze, w kaplicy Tarnowskiej wystawił. Damalew in Vit. Episc. Cujav. Piasecki Chronico."         
          -  Herbarz Polski – Kasper Niesiecki

"...polski Granvella: ks. Maciej Pstrokoński, szef kancelarji i bliski króla powiernik.
Sieradzanin. uczył się Pstrokoński w akademji krakowskiej, we Wrocławiu nabył biegłości w języku niemieckim, w Rzymie na koszt Karnkowskiego studjowal kanonistykę. Prawa ręka starego prymasa, jego imieniem witał jako kanonik gnieźnieński, przybywającego do kraju Zygmunta III. Z biskupem Rozrażewskim jeździł do cesarza Rudolfa II., a z Maciejowskim do papieża Sykstusa V. jako sekretarz legacji pol. Przyjaciel Jana Tarnowskiego, kolejno sekretarz królewski, regent kancelarji kor., referendarz, uczestniczyl Pstrokoński w wyprawie do Szwecji 1598 r. i jest autorem zaginionego diarjusza tejźe. W 1601 otrzymal biskupstwo przemyskie, po Tylickim wziął pieczęć mniejszą, po Zamoyskim większą, tuż przed zgonem, który nastąpił w 56 roku źycia, zasiadł na stolicy kujawskiej (1608).
Surowy asceta, kapłan wzorowy ale wojennego ducha, konno brał udział w bitwie guzowskiej przeciw rokoszanom. Wuj i opiekun St. Łubieńskiego, protektor młodego Zadzika, wyjednał Żółkiewskiemu buławę polną kor. Choć uczeń Mureta, nie celował Pstrokoński w wymowie; polityk zato pierwszorzędny. Piasecki (»Chronica«. p. 267) wspomina go jako virum moribus integrum et probum, lecz dodaje: et religioso magis otio, qua negotio idoneum, a Nakielski w swojej "Miechowji« (p. 823) świadczy. że Pstrokoński ita carus Regi fuit, ut totum pene solus possidere existimabatur. Byl zapalonym melomanem." 
     
       
  -  Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze  -  Czesław Lechicki, 1932


Jan, dziedzic na Ligocie, kasztelan wieluński w 1603 r., razem z bratem kanclerzem koronnym stał wiernie przy królu Zygmuncie III i całym swym wpływem, który wśród mas szlacheckich miał niemały, popierał króla; ożeniony z Katarzyną Tarnowską, córką Stanisława, kasztelana inowłodzkiego, po raz drugi zaślubił Jadwigę z Wielkiego Turska Turską. Z pierwszej żony zostawił synów: Stanisława, Macieja i córkę Zofię, z drugiej żony Jadwigi Turskiej synów: Spytka i Jakuba.

Jan Pstrokoński, kasztelan wieluński - zmarł przed 14 I 1608 
    - wg www.historiawielunia.uni.lodz.pl/urzedy

 
Stanisław, biskup chełmski 1645 r., opat tyniecki, proboszcz płocki, książę sieluński, spowiednik króla Władysława IV, jezuita, wychowywał się z braćmi Maciejem i Spytkiem na dworze królewskim; później staraniem stryja kanclerza ukończył wyższe studia we Włoszech, wrócił na dwór Władysława IV powołany na spowiednika a na prośby królewskie dyspensowany od ślubów zakonnych przez papieża, został proboszczem płockim, kanonikiem warmińskim, archidiakonem kaliskim, regentem kancelarii koronnej, opatem tynieckim i biskupem chełmskim. Wywierał bardzo wielki wpływ na króla, posiadał całkowite zaufanie Władysława IV, którego dysponował na śmierć i od którego otrzymał testamenty królewskie. W Bużeninie kościół ufundował i wraz z zamkiem połączył w jedną twierdzę obronną. Podczas najazdu szwedzkiego schronił się na Węgry, gdzie umarł w Szegedynie w 1657 r., pochowany w podziemiach kościoła w Bużeninie.
 

"wzięty był do dworu od Władysława IV. skoro tylko na tronie Polskim osiadł, któremu krom probostwa Płockiego, kanonią Warmińską, archidiakonią Kaliską, regencją koronną, a potem w roku 1648. infułę Chełmską, z administracją opactwa Tynieckiego, konferował bo Pstrokoński przez prosesją temu zakonowi zwyczajną, nie wyrzekł się był świeckich prelatur i honorów: zawsze jednak i na tym godności stopniu postawiony, nic nie ubliżył z afektu swego ku Societatem, dobroczynnie się świadcząc: jako w roku 1635. pięć tysięcy nowicjatowi naszemu Krakowskiemu wyliczył. Histor. Domus, a kolegio tamecznemu, w roku 1650. dwa tysiące, Histor. Collegii: nawet gdy podczas gwałtownych w ojczyźnie zawieruchów, uchylił się był za granicę do Węgier, a śmierć go tam zastała w roku 1657. wszystkiej swojej fortuny ex anse haeredem uczynił Societatem. Histor. Coll. Leopol. ad annum 1619. Nadto w Buzeninie ojczystym swoim miasteczku, w Sieradzkiem województwie leżącym, kościół z fundamentu wymurował, i uposażył 1642. na cześć Najśw. Panny, S. Anny, ŚŚ. Wojciecha, Stanisława, Ignacego i Xawiera, czego świadkiem jest inskrypcja na odrzwiach marmurowych tegoż kościoła: Infulatam Praeposituram przy nim ufundował, i trzech kapłanów, którym rezydencje z muru wyniósł: Gur czyn. Pamięć. Tyńcowi z Rzymu przywiózł znaczne relikwie śś. które tamże złożył, kielich szczerozłoty temuż miejscu darował, a do fabryki tegoż klasztoru siła się przyłożył. Pruszcz in descript. Crac. f. 83. " 
       -   Herbarz Polski - Kasper Niesiecki
 

Maciej, stolnik sieradzki, współuczestnik licznych poselstw, stronnik królewski, kupił część ogromnych dóbr bużeńskich od swych stryjów Bużeńskich w 1639 r. za 80.000 florenów. Ożeniony primo voto z Elżbietą Tarnowską, córką Mikołaja Tarnowskiego, czesnika gostyńskiego, po raz drugi z Dorotą Gembicką, córką Stefana, wojewody Łęczyckiego i Elżbiety Grudzińskiej. Zmarł w 1642 r. pozostawiwszy syna Macieja i dwie córki: Mariannę, żonę przed 1650 Stanisława Gosławskiego i Annę, bezpotomną, żonę Adama Kochańskiego herbu Rola.

"Stefan, cześnik kaliski 1614 r.; kasztelan rogoziński 1617 r., wojewoda łęczycki 1639 r., umarł 1653 r. Starosta nakielski od 1620 r. starostwo to ustąpił za konsensem królewskim z 1631 r. Smoguleckiemu. Marszałek Trybunału koronnego 1643 r. Z Elżbiety Grudzińskiej (M. 167 f. 204), pozostawił synów dwóch: Wawrzyńca i Pawła, oraz córki: Maryannę, 1-o v. Janowę Odrzywolską, 2-o v. Zbigniewowę Ossolińską, starościnę drohicką (Woł. VII C f. 135 i VIII A f. 664); Dorotę, 1-o v. Maciejowę Pstrokońską 1640 r., 2-o v. Hieronimowę Grabińską, kasztelanowę sieradzką; Petronellę, żonę Stefana Korycińskiego 1640 r. i Zofię, ksienię Benedyktynek w Ołoboku."
  
   - Herbarz Polski, Adam Boniecki - monografia Gembickich herbu NałęczMaciej, podkomorzy parnawski w 1660 r., ożeniony z Leonorą Wierzbowską herbu Jastrzębiec, córką Władysława, wojewody brzesko-kujawskiego i Gryzeldy Żalińskiej herbu Porajodziedziczył po ojcu 2/3 ogromnych dóbr bużeńskich i skupił od Leonory z Potockich Bużeńskiej dalsze działy kluczy: bużeńskiego, ligockiego i szczawińskiego. Zmarł w 1662 r., pochowany w Bużeninie w podziemiach kościoła, umarł bezpotomnie.

Spytek, syn Jana i Turskiej, stolnik koronny, strukczaszy królewski w 1624 r. wychowywał się na dworze królewicza Władysława, uczestnik wypraw wołoskich hetmana Stanisława Żółkiewskiego, dostał się do niewoli tatarskiej pod Chocimem, wykupiony przez królewicza Władysława IV, uczestnik wypraw wołoskich hetmana Stanisława Koniecpolskiego, rotmistrz powiatu sieradzkiego. Ożeniony z Izabelą Tomicką, córką Jana i Anny Stobieckiej, podstolanki sieradzkiej, zastrzelił się w 1631 r. pozostawiając syna Jana-Stanisława.
Izabela Tomicka poślubiła po jego śmierci Jana Męcińskiego herbu Poraj.


Jan-Stanisław, ur. w 1626 r., dziedzic na Rudlicach, Woli Rudlickiej, Ostrowiu, Dobroszycach, Kuźnicy w wieluńskiem, ożeniony primo voto z Jadwigą za Skrzynna Duninówną-Skrzyńską, z nią miał syna  Stanisława, drugi raz zaślubił Elżbietę Grabińską, córkę Hieronima, kasztelana sieradzkiego i Doroty Gembickiej, wdowy po Macieju Pstrokońskim i z tej miał synów: Macieja i Wojciecha.

 
Tablica, "Linia kanclerska"


do Zbigniewa, początku "Linii kanclerskiej"
 


 

początek strony

 


Stanisław, syn Jana-Stanisława i Duninówny-Skrzyńskiej, żonaty z Konstancją Grodzińską, herbu Kuszaba, córką Sebastiana i Katarzyny Sulimierskiej, zmarł 1720 r., miał synów: Andrzeja, Balcera i Franciszka oraz Antoniego, który zmarł młodo i córkę Katarzynę, która poślubiła Mikołaja Święcickiego, posesora wsi Świerszczyńska.
"Pamiętniki Księdza Pstrokońskiego"

Andrzej, dziedzic na Kuźnicy, zaślubił Franciszkę Siekiel-Zdzienicką i z niej pozostawił syna Józefa Benedykta, dziedzica na Kruszynie i Górkach, miecznika inowłodzkiego 1774 r. (opiekował się nim po wczesnej śmierci ojca stryj Balcer).
Józef Benedykt poślubił Wiktorię Gorzkowską i miał z nią pięcioro dzieci:
1.
Honorata ur. 1767, zm. 15.11.1768 (Kraszyn, par. Wierzchy)
2.
Izydor Wojciech Wincenty Ferrariusz ur. 03.04.1769 (Kraszyn, par. Wierzchy)
3.
Gabriel Ignacy Antoni ur. 09.02.1770 (Kraszyn, par. Wierzchy)
4.
Teodozja ur. 1772, zm. 26.02.1774 (Kraszyn, par. Wierzchy)
5.
Placyd Brunon ur. 05.10.1773 (Kraszyn, par. Wierzchy)

Wojciech (Izydor Wojciech Wincenty Ferrariusz), posesor Rypinka, miał z Anną Walczewską trzech synów:
1.
Józef Maciej ur. 24.02.1805 (Rypinek, par. Dobrzec), po powstaniu w 1831 r. wyemigrował do Francji, zm. 14.11.1881 (Maisons-Alfort, koło Paryża)
2.
Juliusz Cyryl Jan Nepomucen ur. 19.03.1806 (Rypinek, par. Dobrzec)
3.
Erazm ur. w 1807 r. (Rypinek, par. Dobrzec), urzędnik w pow. kaliskim, poślubił 01.02.1831 w Uniejowie Wiktorię Czarnecką, córkę Franciszka i Agaty, wdowę po majorze wojsk polskich Kazimierzu Piątkowskim. Jego syn Wojciech, urodzony w Uniejowie 24.11.1831, ochrzczony został w Brodni 01.10.1838.

Balcer, ur. 1713 r., ("Pamiętniki Księdza Pstrokońskiego"), ukończył akademię w Krakowie, w roku 1736 kanonik kolegiaty w Chodczu, kanonik łowicki, kaliski, kanonik metropolitarny gnieźnieński, wizytator generalny archidiecezji, vice-prezydent Trybunału koronnego w Piotrkowie i Lublinie, nie przyjmował żadnych godności kościelnych ani kilkakrotnie ofiarowanych sobie biskupstw, biskupem sufraganem został dopiero na parę lat przed śmiercią. Umarł 1795 r. Odznaczał się ogromną ofiarnością, założył bursę z 12 tys. zł. na wspieranie uczącej się młodzieży szlacheckiej, wymurował lub gruntownie wyrestaurował 8 kościołów.

Franciszek, żonaty z Franciszką Gostyńską, córką Grzegorza i Jadwigi Jastrzębskiej, pozostawił syna Feliksa, dziedzica w Rożniatowie, ożenionego z Rozalią Mlicką córką Kajetana, kasztelana sierpskiego i Wiktorii Kiełczewskiej, z której synowie: Franciszek i Leon. Franciszek i Gostyńska mieli jeszcze córkę  Agnieszkę w 1780 r. żonę Rocha Wodeckiego, syna Jana i Franciszki Stockiej oraz Antoninę, w 1822 r. wdowę po Janie Płaczkowskim, która poślubiła 09.05.1822 w Skierniewicach Jana Nepomucena Johr.

Wszystkie dzieci Feliksa i Rozalii Mlickiej:
1.
Franciszek Maksymilian ur. 1801 (Mlecze), zm. 21.04.1848 (Kosew, par. Grodzisko)
2.
Ignacy ur. 1802
3.
Leon ur. 1803
4.
Florentyna ur. 1813, zm. 08.06.1857, żona (1831-1836) Józefa Gałczyńskiego herbu Sokola i Wacława Łączkowskiego
5.
Antoni ur. ok. 1816, dzierżawca Rapułtowic, zm. 16.11.1852 (Rapułtowice, par. Pabianice), mąż Weroniki Chlebowskiej

Franciszek Maksymilian, dziedzic Rożniatowa, wylegitymowany w Królestwie 1839 r., ożeniony z Czarniecką herbu Łodzia, drugi raz z Rudnicką herbu Lis, zostawił syna Feliksa ożenionego w 1868 r. z Cecylią Józefą Jastrzębską, z której Władysław ur. 1869 w par. Marzenin, obywatel ziemski w kaliskiem, zmarł 1922 r. w Kaliszu, zostawił synów: Feliksa ( Foto ) i Stanisława  ( Foto ), oficerów wojsk polskich oraz z żony Adamy Kobzakowskiej syna Spytka ( Foto ) i córkę Mirosławę ( Foto ), żonę Kowalewskiego (1940 r. Kazachstan, 1941-1944 r. Armia Polska w ZSRR i na Bliskim Wschodzie1940 r. Kazachstan, 1941-1944 r. Armia Polska w ZSRR i na Bliskim Wschodzie).

Leon, obywatel ziemski w poznańskiem ożenił się z Teresą Nepomuceną Skarżyńską herbu Bończa, rozwiedzioną z Ignacym Wawrzyńcem Rochem Lipskim herbu Grabie. Była córką Antoniego Onufrego i Katarzyny Turno herbu Turno (Kotwice). Z tego małżeństwa były dzieci: Józef (ur. 20.03.1836 Ludomy), Marianna (ur. 20.01.1839 Ludomy), Roman, Jadwiga Teresa (ur. 21.04.1841 Ludomy) i Mieczysław.

Antoni, dzierżawca w Rypułtowicach, poślubił w 1845 r. Weronikę Chlebowską herbu Poraj, córkę Franciszka Ksawerego i Franciszki Żelisławskiej. Ich córka Aleksandra Bibiana ur. 03.06.1847 par. Głowno, poślubiła Aleksandra Mierzejewskiego (zm. 1879 Gorzkowice) i Stefana Alkiewicza w 1883 roku.

Ignacy, syn Feliksa i Rozalii Mlickiej, zawarł 25.02.1827 w Ozorkowie związek małżeński z Zuzanną Scholastyką Połczyńską, córką Melchiora i Tekli Białkowskiej. Tego samego roku urodził im się syn Maksymilian Franciszek.

Maksymilian Franciszek ( Foto) , ur. 1827 w Tursku, poślubił 16.06.1858 w Chmielniku koło Kalisza Karolinę Bogusławską herbu Ostoja ( Foto), córkę Wojciecha ( Foto) i Michaliny Przeuskiej ( Foto).
Dzieci:
1.
Maria Katarzyna ( Foto) ur. 03.03.1859 w Chmielniku, poślubiła 25.08.1880 w Kaliszu Jana Gajewskiego.
2.
Jadwiga ( Foto) ur, 20.05.1861 w Chmielniku, żona Stanisława Janowicza
3.
Stefan ur. 16.01.1863 w Unikowie, zmarły tam w tym samym roku
4.
Kazimierz Tomasz ( Foto) ur. 29.12.1865 w Broszęcinie, par. Rząśnia, zm. 1925 w Poznaniu – konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Noworosyjsku, żonaty z Heleną Mieszkowską ( Foto ) herbu Mora, córką Bolesława i Zofii Milewskiej, po raz drugi z księżniczką rosyjską Żenią Tumanow ( Foto ), zmarły w 1925 r. w Poznaniu, tego z pierwszej żony syn Jerzy ( Foto ), z drugiej córka Aleksandra ( Foto ).
5.
Stanisław Kwiryn ( Foto), ur. 30.03.1871 w Kaliszu, zm. 1954, artysta malarz, ożeniony z Zofią Abakanowiczówną ( Foto ) zamieszkuje w swych dobrach w Bretanii.
Mieli córkę Danutę, która wyszła za Hermaszewskiego. Żona Stanisława, Zofia, zginęła w Oświęcimiu.
6.
Zofia Michalina ( Foto), ur. 17.04.1877, zm. 05.10.1959 w Warszawie, poślubiła 17.02.1912 r. w Poznaniu, w kościele św. Wojciecha, Teodora Deutschmana ( Foto), syna Edwarda i Amalii Fritsche.

Historia rodziny Deutschmanów


Tablica, linia Stanisława


  do Stanisława

 
 

początek strony
 


         
Maciej, syn Jana-Stanisława i kasztelanki Grabińskiej, dziedzic na Dobroszycach, Woli Rudnickiej i części Skrzynna w wieluńskiem a Wilczkowie w kaliskiem, komisarz województwa sieradzkiego, żonaty najpierw z Izabelą Skrzyńską, córką Mikołaja i Katarzyny Madalińskiej, po raz drugi z Konstancją Zarembianką, córką Stanisława i Bony Cerekwickiej. Umarł 1752 r. pozostawiwszy z drugiej żony córkę Bonę, żonę Antoniego Otto Trąpczyńskiego, Wiktorię, żonę Marcina Kiedrzyńskiego, Franciszkę, żonę Franciszka Gajęckiego, Macieja jezuitę, Antoniego Pawła ochrzczonego w Wilczkowie 17.01.1736, i syna Franciszka Ksawerego, podczaszego mozyrskiego w 1750 r., ożenionego z Agnieszką Nieniewską herbu Nałęcz, córką Andrzeja, podstolego piotrkowskiego i Anny Myszkowskiej.

Dzieci Franciszka Ksawerego i Agnieszki Nieniewskiej:
1.
Franciszek Ksawery ur. 1750, zm. 08.07.1818 w Ostrowie, par. Jeziorsko
2.
Józefa ur. 1755, zm. 07.07.1834 w Dzierzbinie, żona Onufrego Gałczyńskiego herbu Sokola, syna Tomasza i Estery Radońskiej
3.
Martyna żona Tomasza Dłużewskiego herbu Pobóg, syna Samuela i Marianny Wężyk
4.
Jan Kanty
5. Helena ur. 1776, zm. 20.10.1826 w Dzierzbinie, żona Jana Nepomucena Zielonackiego herbu Leszczyc, syna Michała i Krystyny Olewińskiej

Franciszek Ksawery, na Wilczkowie, Ostrowiu i Jeziersku, ożeniony z Franciszką Mlicką, córką Stanisława i Petroneli z Gałczyńskich, zostawił synów: Antoniego, Wincentego i Józefa. Była też córka Katarzyna, ur. 19.11.1786, żona Teofila Hulewicza i Petronela, która poślubiła w 1826 r. Franciszka Ksawerego Majerowicza.

Antoni (Antoni Dezyderiusz), ur. 1790 r., sędzia apelacyjny, ożeniony z Bogumiłą Pstrokońską herbu Paparona, która została zakonnicą w Krakowie, miał syna Mateusza.

Wincenty (Wincenty Ferrary Ignacy), dziedzic dóbr Ostrowa, Wilczkowa i in., wylegitymowany w Królestwie 1840 r., z żoną Petronelą Gojską, córką Jana i Teofili Zaorskiej miał dzieci:
1.
Franciszka Joanna ur. 04.05.1828 Ostrów, par. Jeziorsko
2.
Marianna Teofila Rozalia ur. 06.12.1831 Ostrów, par. Jeziorsko, żona Antoniego Aleksandra Ligockiego w 1852 r.
3.
Teofila ur. 1841

Józef (Józef Baltazar), ur. 25.09.1785, żonaty z Florentyną Łączkowską herbu Zadora, córką Maksymiliana i Ludwiki z Bużenina Poraj Pstrokońskiej, pozostawił synów: Henryka i Waleriana, wylegitymowanych w Królestwie 1844 r. oraz Adama, Michała Korneliusza i córkę Benignę, żonę Józefa Tadeusza Nassalskiego, wylegitymowanych w Królestwie 1844. 

Tablica, linia Macieja 
 

  do Macieja

 


początek strony
 
Wojciech, syn Jana-Stanisława i kasztelanki Grabińskiej, dziedzic na Rudlicach, Opatówku, części Skrzynna, Golikowie i Trzebinach, kasztelan spicymirski 1706 r., zrzekł sie kasztelanii 1711 r.; ożeniony z Marianną Skrzyńską, rodzoną siostrą swej bratowej Izabeli, miał dzieci:
1.
Konstancja Salomea ochrzczona 29.11.1711 Pyszków, par. Brzeźnio
2.
Józef Antoni ochrzczony 08.04.1713 Pyszków, par. Brzeźnio
3.
Justyna Katarzyna ochrzczona 12.04.1715 Pyszków, par. Brzeźnio
4.
Stanisław, mąż Joanny Bazan, córki Hieronima i Joanny Agnieszki Chlebowskiej i drugi raz Zuzanny Siecińskiej
5.
Kazimierz, zm. ok. 1752 r., mąż Konstancji Gołembowskiej, miał syna Józefa i córkę Teresę Kunegundę ur. w 1737 r., żonę Józefa Jankowskiego, Mikołaja Kosteckiego i Stanisława Budzisz Pstrokońskiego.
6.
Maciej


Maciej, ur 1729 r., na Żarkach, Gościminie, Kobylczycach itd., podczaszy dobrzyński, żonaty najpierw z Józefą Święcicką, córką Józefa, stolnika kijowskiego i Barbary Nekanda-Trepczanki, (syn Józef), po raz drugi z Dorotą Biernacką, kasztelanką sieradzką, z której syn Wojciech. Był jeszcze syn Maciej Aleksander ur. w 1772 r, który poślubił 1822 r. Katarzynę Jackowską.

Józef (Józef Franciszek), syn Macieja i Święcickiej, ur. w Żarkach w ziemi piotrkowskiej w 1775 r., ożeniony najpierw z Zofią hr. Ożarowską, z którą miał córkę Zofię za Maksymilianem Edwardem Drożdżeńskim herbu Sokola, obywatelem ziemi piotrkowskiej, potem po raz drugi z Różą Drożdżeńską.

Józef, syn Macieja i Róży Drożdżeńskiej zostawił synów: Adama, oficera wojsk rosyjskich, zm. bezpotomnie, Aleksandra i Adama-Juliana; Józef z synami Adamem i Michałem (?) wylegitymowany w Królestwie 1813 r.

Aleksander, syn Józefa, ożeniony z Ewą Ciechanowską 1908 r., po którym syn Aleksander ożeniony z Idą de Turno i córki: Wanda i Aniela.

 
Adam-Julian, syn Józefa, ożeniony z Konstancją Jaruzelską, córką Antoniego i Felicji ze Skiwskich, obywatel ziemi piotrkowskiej i łomżyńskiej, zmarł 1893 r. pozostawiwszy syna Józefa, ożenionego z Janiną Przewoską, córką prof. dr. Edwarda Przewoskiego i Władysławy z Grzybowskich. Józef umarł w Bordigherze we Włoszech w 1913 r. zostawiwszy dwóch synów: Stanisława ur. 1898 r. w Warszawie i Janusza ur. w 1900 r., obywatela ziemskiego w błońskiem, od 1928 r. żonatego z Zofią Jabłonowską, córką senatora Władysława i Heleny z Ośniałowskich, małżonków Jabłonowskich.


Dokładna genealogia potomków
Józefa Franciszka Pstrokońskiego i Rozalii Mariammy Drożdżeńskiej znajduje się na stronie
http://www.drozdzenscy.pl/htm/drzewo-pst.htm


Tablica, linia Wojciecha


do Wojciecha

 


              
  początek strony

 Spitygniew

Herbu Poraj, rycerz w świcie ks. Henryka sandomierskiego ~1146 r.

"Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak

 Jakub z Jemielna

Herbu Poraj, może identyczny z kasztelanem sandomierskim 1198 i wojewodą sandomierskim 1210

"Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak

 Spitygniew z Jemielna i Dąbrowy Zielonej

Herbu Poraj,  wojewoda łęczycki 1248-1254

W połowie XIII w. (1248) Spytygniew, wojewoda łęczycki, otrzymał od ks. mazowieckiego Dąbrowę Zieloną, Rogaczów, Małuszyce i Tralino, w 1248 r. Screpsevo.  -  ks. Stanisław Kozierowski

"Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak

 Ninogniew

Herbu Poraj,  wojewoda sieradzki 1286

"Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak

 Spitygniew z Bużenina

Herbu Poraj,  kasztelan rozpierski 1310  -  linia sieradzka na Bużeninie i Pstrokoniach

"Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak

"Nobiles Siradienses" - Alicja Szymczakowa

 Spytek z Bużenina

Herbu Poraj, stolnik sieradzki

Stolnik sieradzki 1369 r. - Herbarz Polski, Adam Boniecki - genealogia Bużeńskich

Stolnik sieradzki Spytek wyjednał u króla Ludwika dla Burzenina prawo miejskie - ks. Stanisław Kozierowski - „Ród Porajów Różyców”

Wspomniany 1353-1378, stolnik sieradzki 1369 - "Nobiles Siradienses" - Alicja Szymczakowa

1369-1378, zapewne ojciec Zawiszy z Bużenina, Ninogniewa z Pstrych Koni i Piotra z Bużenina i Wielkiej Wsi - "Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak

 Ninogniew z Bużenina i Pstrokoni

Herbu Poraj, wspomniany 1398-1431  -  "Nobiles Siradienses" - Alicja Szymczakowa


"Ród Porajów w Małopolsce w średniowieczu" - Bronisław Nowak
 Jan na Pstrokoniach i Woźnikach

Herbu Poraj, wspomniany 1452-1471, rotmistrz wojsk koronnych, zginął pod murami Wrocławia podczas wyprawy przeciwko Maciejowi Korwinowi w 1471 r.  -  "Nobiles Siradienses" - Alicja Szymczakowa

 Maciej Pstrokoński

Herbu Poraj, dziedzic na Pstrokoniach, Woźnikach, Kustrzycach, Kalinowej i in. (1520 r.)

Wspomniany 1489-1518  -  "Nobiles Siradienses" - Alicja Szymczakowa


 Jan z Bużenina Poraj Pstrokoński

Herbu Poraj, dziedzic na Pstrokoniach, Woźnikach, Ligocie, Kustrzycach, Gajewnikach, Osmolinie, Janiszewicach, Wkładach, Branicach, Gorzuchach, Trojakach, Tumisławicach, Grabiach, Głuszynie, Swieżynach, Zamościach i in., cześnik brzesko-kujawski (1567), kasztelan konarsko-kujawski (1576), starosta radziejowski (1580), zapoczatkował linię kasztelańską.


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 2

8970 (Nr. 936) 1581
Grzegorz Trzciński w imieniu: Stanisława, Wojciecha, Jana, Jarosława, Mikołaja, Krzysztofa, i Gabriela Sokołowskich, Stanisława z Bogusławic Sierakowskiego lędzkiego, przedeckiego starośty, Łukasza Grabskiego kruświckiego, Jana Pstrokońskiego konar. kuj. klanów opiekunów: Michała, Jarosława, i Krzysztofa Sokołowskich ss. o. Jana S. z Warzymowa, nepotów z brata rodz. ol. Krzysztofa Sokoł. wojskiego kruszwick. i sty rogoziń. pw. Kasprowi Potulickiemu, Janowi, Andrzejowi, Stanisławowi, Grudzińskim, Kasprowi i And. Kaczkowskim o gwałt. zajazd zamku i m. Rogoźna i Budzina wsi przyl. które z racji sum zap. tam przez króla po ol. ście rogoz. spadły na synów ol. Jana S. a nepotów ol. sty rodz. (f. 484)


Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

800 (Nr. 56 Rel.) 1583
W r. 1580 byli Jan Pstrokoński kasztelan konarski kujawski, Adam Baliński chorąży, Wojciech Tupalski sędzia ziemski inowrocławski (f. 2). Feliks Żelski klan dobrzyński, Sebastian Tulibowski pisarz zs. brzeski (f. 2). Stanisław Sierakowski de Bogusławice klan lędzki, starosta przedecki, Szymon Subski (!) de Szczawin klan inowłodzki, st. gostyński, Jakub Rozyński podsędek ziemski inowrocławski, Małgorzata de Stemberg Kostczanka, wdowa po ol. Janie z Służewa wojewodzie brzeskim (f. 2v). Piotr Chodzieski wojew. płocki (f. 3)  Żona - Katarzyna Sokołowska, herbu Pomian, z Wrzącej na Kujawach, córka Mikołaja, wojskiego kruszwickiego i Jadwigi Trzebuchowskiej


kp.25.5 kanonik płocki Piotr Poniatowski (Wywód genealogiczny w: Akta kapituły katedr. płockiej 10 f. 183 z roku 1633 - wypisał Adam Pszczółkowski) 

 Jakub z Bużenina Poraj Pstrokoński

herbu Poraj, na Woźnikach, Talszewie, (?) Głuszynie, Janiszewicach, Złotnikach Wielkich i Małych i in., skarbnik brzeski 1631 r., kasztelan słoński (1635 r.)

Parafia Brzeźnio
Akta urodzeń 1595-1636
Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3
Sierpień 1626
24 ochrzciłem Annę, córkę Jakuba owczarza z  Dębowej Łęki [Dębołęki] i Ewy, małżonków,  której rodzicami chrzestnymi byli Grzegorz  Górski sługa Pana Jakuba Pstrokońskigo z  Dębowej Łęki [Dębołęki] i Ewa Stoczek służąca  Pani Pstrokońskiej.TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

3572 (Nr. 11) 1631
Jan Złotnicki, s. o. Zygm., części Złotniki W. ze spadku po ol. Feliksie Zł. stryju, zw. "Filipkowska", z działu ze stryjem rodz. Jerzym Zł., Jakubowi z Bużenina Pstrokońskiemu skarbnikowi brzesk. za 12. 000 zł. sprzed. (f. 302)

3837 (Nr. 11) 1637
Adam i Marcja Gajewniccy, ss. o. Gabriela G., Jakubowi z Bużenina Pstrokońskiemu klanowi słoń., cz-i dziedz. Złotniki M., które ojciec nabył od Wojc. Mycielskiego, sprzed. za 7. 000 zł. (f. 812v)


Grodzkie i ziemskie > Konin

8292 (Nr. 48) 1637
M. Jakub z Bużenina Pstroński, klan słoński, kwit. G. Annę z Brzezin (Lasocką) wd. po ol. M. Andrzeju Złotkowskim, klanie kamieńskim, obec. ż. Rościsława Walewskiego, Zygmunta, Wojc. i Andrzeja Widawskich, Ludmiłę ż. Marcina Stokowskiego Piotra Walewskiego, Reginę, ż. Marcina Borzewickiego, i Annę ż. Pukarzewskiego, Walewskich, z ol. Elżb. z Złotków, żony Marcina Walewskiego podkomorzego sieradzkiego 2-o v. zrodz. synów i córek, a ol. Andrzeja Zł. klana kam. spadkobierców, kwituje (f. 450)


Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

5201 (Nr. 12) 1638
N. Jerzy Złotnicki M. Jakubowi z Bużenina Pstrokońskiemu, klanowi słońskiemu, całe c. wsi Złotniki W. os. sprzedaje za 5. 000 zł. (f. 23v)

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
3612 (Nr. 150) 1643
Adam Pstrokoński, s. o. Jakuba P. klana słoń., w im. sw. i Rogtiana s. Spytka, Aleksandra i Macieja P. P. braci swych rodz. kwit. bpa pozn. z wydania poddanego z Głuszyny syna kmiecia z rodziną (f. 87v)


Polski Słown. Biograficzny t. 29 str. 272


 

  żona  -    Jadwiga Zapolska, herbu Pobóg, córka Stanisława i Jadwigi KoszembarTEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Konin

9437 (Nr. 56) 1659
G. Aleks. Zapolski, ol. Gabriela yn, w tow. przyj. z l. ojcz. i op. X. Jana z Rokszyc Z. op. lędzk. i sekret. JKMci, z I i Jan-Kasper Żernicki, s. Piotra kontrakt s. v. 4. 000 Jadwiga z Rokrzyc Pstrokońska wd. po z Bużenina P-im klanie słońskim (f. 390v)

9576 (Nr. 58) 1663
M. Jadwiga z Roxyc, wd. po ol. Jak. Pstrokońskim klanie słoń., zap. na wyd. s. 1. 000 złp. na wsi Broniewo w p. radziej. zapisał był Hieronim Zbożny Zakrzewski kościołowi bytońskiemu, na wsi Bytoń (f. 180)


Polski Słown. Biograficzny t. 29 str. 272
 


 
Stanisław z Bużenina Poraj Pstrokoński

herbu Poraj, dziedzic na Pstrokoniach, Woźnikach, Janiszewicach, Peslawicach, Lisach, Gorzuchach i na Kujawach, Smolsku, Brzelowie, Potulowie i in. Dobra Pstrokonie, Woźniki, Lisy, Gorzuchy sprzedal w 1603 r. Walewskim.

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

2948 (Nr. 9) 1619
Stan. Pstrokoński, s. o. Jana klana konar. -kujaw., dziedzic w Brzelowo, Potulowo, na 1/2 tych dóbr oraz mł. Smolskiego, stawu Potułowskiego w p. radziejow. żonie Annie Mikołajewskiej, c. o. Stanisł. Mikoł., zap. pos. 5. 000 zł. (f. 207)

Grodzkie i ziemskie > Kcynia > Część 1

1840 (Nr. 129) 1646
Anna z Dąbia Mikołajewska, ż. Stanisława Pstrokońskiego, mian. pl. pl. (f. 195)Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

3827 (Nr. 150) 1647
Piotr Żernicki dziedzic w Żernikach p. pyzdr. s. 2.000 zł. zapis. sobie przez Mikoł. Pstrokońskiego, s. Stanisława Pstrokoń. w r. 1646, ced. X. Stanisławowi Ż. s. o. Mikoł. Ż. (p. 77)

Grodzkie i ziemskie > Kcynia > Część 1

2025 (Nr. 129) 1650
Anna Mikołajewska wd. po Stanisł. Pstrokońskim, z synem Mikołajem Pstr., z I i Jan Ossowski, s. o. Piotra O. z II, kontr. (f. 586)


 
  żona - Anna Mikołajewska, córka Stanisława i Zofii (Anny) Jasieńskiej

herbu Ogończyk, bogata dziedziczka na Kujawach


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

2948 (Nr. 9) 1619
Stan. Pstrokoński, s. o. Jana klana konar. -kujaw., dziedzic w Brzelowo, Potulowo, na 1/2 tych dóbr oraz mł. Smolskiego, stawu Potułowskiego w p. radziejow. żonie Annie Mikołajewskiej, c. o. Stanisł. Mikoł., zap. pos. 5. 000 zł. (f. 207)

Grodzkie i ziemskie > Kcynia

1840 (Nr. 129) 1646
Anna z Dąbia Mikołajewska, ż. Stanisława Pstrokońskiego, mian. pl. pl. (f. 195)

2025 (Nr. 129) 1650
Anna Mikołajewska wd. po Stanisł. Pstrokońskim, z synem Mikołajem Pstr., z I i Jan Ossowski, s. o. Piotra O. z II, kontr. (f. 586)


 Helena z Bużenina Poraj Pstrokońska

herbu Poraj, miała dwóch mężów - Jana Ossowskiego (ślub 1650) i Jana z Goliny Górskiego (ślub p. 1669)


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 2

1182 (Nr. 208) 1651
Jan Ossowski, s. ol. Piotra de Dębowa Łęka, na cz. swych dóbr, Helenie de Bużenin Pstrokońskiej c. ol. Stanisława P., żonie swej, 2. 500 fl. posagu i t. w. zapisuje (f. 94)

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

2679 (Nr. 56) 1654
Helena Pstrokońska, wdowa po ol. Janie Ossowskim oprawę swoją na 2. 500 zł. ced. Krzysztofowi i Piotrowi Ossowskim, ss. o Piotra, a ol. poprz. Jana bciom rodz. (f. 531)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek


962 (Nr. 129) 1669
Aleks. z Budzisławia Wysocki, sędzia zs. b. k. i Łucja z Kretkowa, małż. z I i Jan z Goliny Goliński i Helena z Bużenina Pstrokońska małż. z II, kontr 3 let. dzierż. wsi Koźmino, Głowy i części Kwiatkowa (p. 335)


1364 (Nr. 133) 1673
Mikoł. z Bużenina Pstrokoński s. o. Stanisława, winien 1. 000 zł. Janowi Golińskiemu, s. o. Seweryna i Helenie z B. P-ej małżonkom (p. 925)


Grodzkie i ziemskie > Konin

10421 (Nr. 60) 1676
G. Jan z Goliny Goliński, w im. sw. i ż. Heleny z Bużenina Pstrokońskiej, z I i Adam Pławiński, ol. Jana Pł. z ol. Marjanny Trzaskowskiej syn z II kontr. dat. w m. Brudzew s. v. 4. 000 złp. rob. (f. 869av)

10465 (Nr. 60) 1676
G. Kat. Golińska, c. Jana G. z Heleny Pstrokońskiej, obec. żona Leonarda Pienickiego, s. o. Aleks. Pien., kwit. rodziców z s. 4. 000 złp. zapis. sobie 1675 w gr. kalis. tyt. posagu (f. 915v) P. zap. żonie dług 6. 000 złp. (f. 916) 


 


Mikołaj z Bużenina Poraj Pstrokoński

herbu Poraj, dziedzic na Brolewie i Potulowie


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

3827 (Nr. 150) 1647
Piotr Żernicki dziedzic w Żernikach p. pyzdr. s. 2.000 zł. zapis. sobie przez Mikoł. Pstrokońskiego, s. Stanisława Pstrokoń. w r. 1646, ced. X. Stanisławowi Ż. s. o. Mikoł. Ż. (p. 77)

Grodzkie i ziemskie > Kcynia

2025 (Nr. 129) 1650
Anna Mikołajewska wd. po Stanisł. Pstrokońskim, z synem Mikołajem Pstr., z I i Jan Ossowski, s. o. Piotra O. z II, kontr. (f. 586)


Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

620 (Nr. 126) 1665
X. Mik. Wolański paroch turkowski kwit Marj. Potocką, wd. po Mikoł. z Bużenina Pstrokońskim z dzies. snopowej ze wsi Mikulice jej dziedz. (p. 1035)
DATA!!!!!!!!


Grodzkie i ziemskie > Konin


9854 (Nr. 58) 1667
G. Stanisł. Skotnicki, s. o. Jana S. z ol. Doroty Gałczyńskiej, s. 7. 000 złp. przez ol. Łuk. Jemiełkowskiego zapis. spos. zast. na wsi Żeroniczki Podleśne w p. sier., spadłej na zezn. po matce, ced. G. Mik. Pstrokońskiemu z Bużenina (f. 470v)

10128 (Nr. 60) 1672
G. Mikoł. z Bużenina Pstrokoński, ol. Stanisława syn i ol. Zofji Trzebińskiej, ol. Jerzego T. stolnika inowrocław. córki 1-o v. mąż, i dóbr po niej dożywotnik, prowizję rocz. od s. 2. 700 złp. pos. i wiana na wsi Bedzitowo p. bydg., zaspokojony z niej przez M. Mikoł. Lubstowskiego, stę kruświc. temuż ceduje (f. 319v)

10150 (Nr. 60) 1672
G. Mikoł. z Bużenina Pstrokoński, ol. Stanisł. syn kwituje G. Adama z Lubstowa Lubstowskiego, s. Mikołaja L. sty kruświckiego, z prowizji od s. 2. 700 z łp. (f. 400)


Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

1364 (Nr. 133) 1673
Mikoł. z Bużenina Pstrokoński s. o. Stanisława, winien 1. 000 zł. Janowi Golińskiemu, s. o. Seweryna i Helenie z B. P-ej małżonkom (p. 925)

Grodzkie i ziemskie > Konin

10252 (Nr. 60) 1673
G. Stanisław-Maciej Gosławski, s. Stanisł. G. i Marjanny z Bużenina Pstrokońskiej, w im. sw. i matki protest. pw. Spytkowi z B. P-mu, podkomorzemu brzesk. stryjowi swej matki, oraz Mikołajowi P. też stryjowi i Janowi P. bratu stryj., o to iż podkomorzy nie kontentując się tym, że części Bużenina, Ligoty, Witowa, Praszmowa, cz. cz. w Strzałkach w Szczawnie, w Woli Szczawińskiej, i Stramienie i cz. w Wielgiej wsi, też Pyszkowa, Lipna, Rzeszowa albo Kozły dekretem tryb. na 91. 000 względem kredytorów likwidowane a matce zezn. po bp. +-ci Macieja z B. Pstr. podkomorzego parnaw., brata jej rodz. należne, przez cesje od kredytorów ściągnawszy, kilka lat trzymał, przywiedli perswazjami tę matkę jego do rezygnowania tych dóbr (f. 591)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek


580 (Nr. 2) 16... (po r. 1674)
Stefan Scipierski, s. o. Abrahama S., cz. wsi dziedz. Podkoce p. kalis. Wojciechowi S., synowi swemu zrodz. z Katarz. Glincząnki, sprzed. za 4. 500 złp. (f. 386v) a Wojc. S., ż. Joannie Pstrokońskiej c. o. Mikoł. z Bużenina P. z Mari. z Potoka Potockiej, zap. pos. 3. 000 zł. wzięty z rąk Stanisława Pstrok. brata jej rodz. (f. 388)

Grodzkie i ziemskie > Konin

10540 (Nr. 60) 1677
G. Stanisł. Pstrokoński, s. Mik., i Domicilla Zakrzewska, c. o. G. Hier. Z., małż., z I i Wojciech Bielicki z II kontr. dzierż. m. Solno p. radziejow. s. v. 450 złp. (f. 1087) Stan. P. dz. Mikulic (f. 1088v)

żony


  Mikołaj miał dwie żony, pierwszą, zmarłą przed 1672 r. Zofię Trzebińską, córkę Jerzego, stolnika inowrocławskiego i Katarzyny Rozdrażewskiej i drugą - Mariannę z Potoka Potocką, córkę Kacpra i Katarzyny Słuckiej.


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Konin

10128 (Nr. 60) 1672
G. Mikoł. z Bużenina Pstrokoński, ol. Stanisława syn i ol. Zofji Trzebińskiej, ol. Jerzego T. stolnika inowrocław. córki 1-o v. mąż, i dóbr po niej dożywotnik, prowizję rocz. od s. 2. 700 złp. pos. i wiana na wsi Bedzitowo p. bydg., zaspokojony z niej przez M. Mikoł. Lubstowskiego, stę kruświc. temuż ceduje (f. 319v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

620 (Nr. 126) 1665
X. Mik. Wolański proboszcz turkowski kwit Marj. Potocką, wd. po Mikoł. z Bużenina Pstrokońskim z dzies. snopowej ze wsi Mikulice jej dziedz. (p. 1035)
DATA!!!!!!!!


Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek


580 (Nr. 2) 16... (po r. 1674)
Stefan Scipierski, s. o. Abrahama S., cz. wsi dziedz. Podkoce p. kalis. Wojciechowi S., synowi swemu zrodz. z Katarz. Glincząnki, sprzed. za 4. 500 złp. (f. 386v) a Wojc. S., ż. Joannie Pstrokońskiej c. o. Mikoł. z Bużenina P. z Mari. z Potoka Potockiej, zap. pos. 3. 000 zł. wzięty z rąk Stanisława Pstrok. brata jej rodz. (f. 388)


Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek


3169 (Nr. 152) 1695
Piotr Koszucki, s. o. Adama z ol. Barb. Radzewskiej na 1/2 wsi Gajewo i cz-i Mszyczyna w p. kość. ż. Jadwidze Pstrokońskiej, c. o. Mikoł. z ol. Mari. z Potoka Potockiej, zap. pos. 4. 000 zł. (p. 265). Ona kwit. brata rodz. Stanisława Pstrok. z 4. 000 zł. pos. ojca i mac. (p. 265)


córki

Joanna z Bużenina Poraj Pstrokońska, herbu Poraj, córka Mikołaja i Marianny Potockiej, żona Wojciecha Szczypierskiego

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

580 (Nr. 2) 16... (po r. 1674)
Stefan Scipierski, s. o. Abrahama S., cz. wsi dziedz. Podkoce p. kalis. Wojciechowi S., synowi swemu zrodz. z Katarz. Glincząnki, sprzed. za 4. 500 złp. (f. 386v) a Wojc. S., ż. Joannie Pstrokońskiej c. o. Mikoł. z Bużenina P. z Mari. z Potoka Potockiej, zap. pos. 3. 000 zł. wzięty z rąk Stanisława Pstrok. brata jej rodz. (f. 388)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2457 (Nr. 143) 1686
Wojc. Scipierski, s. Stef., z Kat. Glincząnki ż. Joannie Pstrokońskiej, c. o. Mikołaja z Bużenina Pstrokoń. z Marianny Potockiej zap. pos. 3. 000 zł. odebr. z rąk jej brata rodz. Stanisława P. (p. 226). Dalej Wojc. nazwany s. Sebastjana (!) i Glinczanki (p. 227) ale sam ojciec podpisał jako Stefan (p. 227)

4961 (Nr. 167) 1729
Stanisł. Szczypierski, s. o. Wojc. dz-a d. Gostynie z ol. Joanny Pstrokońskiej, s. 2. 000 zł. jako 1/2 s. 4. 000 zł. ol. Krystynie Szczypierskiej, ol. Stefana S. z Katarzyny Gliczanki zrodz. córce, zeznaj. ciotce rodz., bp. +-ej przez ol. Aleksandra Podkockiego dziedzica wsi Czachory męża jej w r. 1690 zapis. ced. Stefanowi Szczyp., ol. Wojc. z ol. Pstrok. synowi, obecnemu dziedzicowi Czachór (p. 311)Dorota z Bużenina Poraj Pstrokońska, herbu Poraj, żona Wojciecha Bielickiego herbu Kuszaba

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Konin

11549 (Nr. 69) 1695
G. Dorota Pstrokońska, wd. po ol. Wojc. Bielickim, pani opr., oraz Stefan i Franciszek B-y, jej synowie, w im. sw. oraz: Wojciecha, Mikoł., Rafała i Piotra B-ch, synów swych i braci im., kwit. Rafała Lubstowskiego, klanica bydg. i Eleon. Latalską małż. z 3. 000 złp. z kontr. z ol. Wojc. B. zapis. spos. zast. na wsi Police 3/X w r. ub., s. v. 3. 000 złp. (f. 561v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

3304 (Nr. 152) 1697
Wojc. Jaskólski starosta stuliński, pułk. JKMci, s. o. Piotra z ol. Jadwigi Szołdrskiej, dziedzic wsi Sadowie w p. kal., dobra te Stef. Bielickiemu, s. o. Wojc. B. z Doroy Pstrokońskiej sprzed. za 27. 000 zł. (p. 175). Teresa Gostyńska, c. o. Andrzeja, wd. po Adamie Jask. dz-u m. Rychwał, 2-o v. ż. Stefana Biel. obec. chora (p. 176)

3593 (Nr. 154) 1700
Dorota Pstrokońska, wd. po ol. Woj. Bielickim oraz: Stefan, Wojciech i Rafał Bieliccy, jej synowie w im. sw. oraz Franciszka i Piotra Bielickich braci swych rodz., kwit. Stanisława P. z 3. 000 zł. (p. 648)

Grodzkie i ziemskie > Konin


12212 (Nr. 73) 1712
G. Gelena Żychlińska, wd. po ol. Wojc. Psarskim, kwituje Franciszka i Rafała Bielickich, ol. Wojc. B. z ol. Doroty Pstrokońskiej, synów, ze sprawy sąd. (f. 134)Jadwiga z Bużenina Poraj Pstrokońska, herbu Poraj, córka Mikołaja i Marianny Potockiej, żona Piotra Koszutskiego herbu Leszczyc, pisarza poznańskiego


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

3169 (Nr. 152) 1695
Piotr Koszucki, s. o. Adama z ol. Barb. Radzewskiej na 1/2 wsi Gajewo i cz-i Mszyczyna w p. kość. ż. Jadwidze Pstrokońskiej, c. o. Mikoł. z ol. Mari. z Potoka Potockiej, zap. pos. 4. 000 zł. (p. 265). Ona kwit. brata rodz. Stanisława Pstrok. z 4. 000 zł. pos. ojca i mac. (p. 265)

4213 (Nr. 159) 1714
Maciej z Rozrażewa Rozrażewski, s. o. Eustachego z Zofji i Barbary Kręskiej, na 1/2 dóbr zap. pos. 15. 000 zł. ż. Wiktorii z Pierzchna Koszutskiej, c. Piotra z Jadwigi Pstrokońskiej (p. 83)


Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

9083 (Nr. 311) 1716
Mikołaj i Zygmunt z Pierzchna Koszutscy, s. Piotra z Jadwigi Pstrokońskiej, kwit. Adama R. s. tegoż Piotra z ol. Barb. Poraj Konarzewskiej syna, brata rodz. (p. 488)

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

13156 (Nr. 1164) 1719
Ignacya Kręsko Kręski starosta stawiszyń., s. ol. Cyprjana chorążego wieluń. sty stawiszyń., na 1/2 dóbr zap. pos. 15. 000 złp. ż. Konstancji z Pierzchna Koszutskiej, c. o. Piotra i Jadwigi Pstrokońskiej (f. 99)


Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

9284 (Nr. 313) 1722
Marjanna Dzierżanowska, c. Bogusława Gozdawy Dz. podczaszego kalis. z Marjanny Dziembowskiej ż. Mikołaja z Pierzchna Koszutskiego miecznika kaliskiego s. o. Piotra z Jadwigi Pstrokońskiej (p. 231). Krzysztof G. Dz., s. Bogusława Dz. podczaszego kalisk. (p. 232)

Metrykalia > Katolickie > Część 2

13827 (Dolsk)
1724.30/5. + G. Jadwiga z Pstrokońskich Koszutska w Mszyczynie l. 56. poch. Goruszki
Konstancja z Bużenina Poraj Pstrokońska,  herbu Poraj, żona Mikołaja Mroczkowskiego


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

3107 (Nr. 152) 1695
Konstancja Pstrokońska, c. o. Mikoł. Pstr. ż. Mikołaja Mroczkowskiego, w tow. Stanisł. brata swego rodz. kwit. Adama Radońskiego burgr. wieluń. z 3. 000 zł. (p. 121)

4286 (Nr. 159) 1714
Paweł Marszyński, ol. Wojc. M. z ol. Marianny Bobrowskiej syn, ol. Tomasza M. brat rodz., s. 1. 500 zł. ol. bratu przez ol. X. Sebastjana Mroczkowskiego dziekana uniejow., parocha drużbinensis, ol. Mikołaja Mr. wsi Boczki i Pempułki w p. szadkow. zastannika, brata rodz. a ol. Piotra Mr. tegoż. ol. Mikoł. z ol. Konst. Pstrokońskiej syna, wtedy małol., stryja i op. w r. 1708 zapisaną, ced. Konstantynowi M. synowi swemu (p. 181)


 


 

Stanisław z Bużenina Poraj Pstrokoński

herbu Poraj, 1686 r. spadkobierca po ciotce Mariannie Pstrokońskiej, dziedzic dobr Mikulice, Żerniczki i Kociaty w pow. sieradzkim, dziedzic wsi Mikulice

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

580 (Nr. 2) 16... (po r. 1674)
Stefan Scipierski, s. o. Abrahama S., cz. wsi dziedz. Podkoce p. kalis. Wojciechowi S., synowi swemu zrodz. z Katarz. Glincząnki, sprzed. za 4. 500 złp. (f. 386v) a Wojc. S., ż. Joannie Pstrokońskiej c. o. Mikoł. z Bużenina P. z Mari. z Potoka Potockiej, zap. pos. 3. 000 zł. wzięty z rąk Stanisława Pstrok. brata jej rodz. (f. 388)

Grodzkie i ziemskie > Konin

10540 (Nr. 60) 1677
G. Stanisł. Pstrokoński, s. Mik., i Domicilla Zakrzewska, c. o. G. Hier. Z., małż., z I i Wojciech Bielicki z II kontr. dzierż. m. Solno p. radziejow. s. v. 450 złp. (f. 1087) Stan. P. dz. Mikulic (f. 1088v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2456 (Nr. 143) 1686
Stanisł. Pstrokoński, ol. Mik. P. syn, ol. Marianny P., ol. Stanisława P. córki, bp. +-ej jako panny, spadkob., jedyny, kwit. Mariannę z Działynia, ż. Mac. z Bużenina P. klana spicimir., a c. ol. Stanisława Dział. z 2. 000 zł. przez ol. Stanisł. Dz. ojca jej, ol. Marjannie P. ciotce zezn. zapis. (p. 211)


2457 (Nr. 143) 1686
Wojc. Scipierski, s. Stef., z Kat. Glincząnki ż. Joannie Pstrokońskiej, c. o. Mikołaja z Bużenina Pstrokoń. z Marianny Potockiej zap. pos. 3. 000 zł. odebr. z rąk jej brata rodz. Stanisława P. (p. 226). Dalej Wojc. nazwany s. Sebastjana (!) i Glinczanki (p. 227) ale sam ojciec podpisał jako Stefan (p. 227)

Zap. Tryb. Piotrk.

1473 (Nr. 35) 1691
Marcin klan słoński, i Aleksander Zakrzewscy, bcia m. s. rodzeni, Kazimierz podczaszy brzeski-kuj. też brat rodz. Z., Paweł Mniewski i Marjanna Z. małż., pozw. przez Domicellę z Z. c. ol. Hieronima z Kościelnej wsi, Bromtowa etc. dziedzica z ol. Heleny... 2-o voto córkę, ż. Stanisława z Bużenina Pstrokońskiego, siostry ich rodz. (p. 331)


Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

3169 (Nr. 152) 1695
Piotr Koszucki, s. o. Adama z ol. Barb. Radzewskiej na 1/2 wsi Gajewo i cz-i Mszyczyna w p. kość. ż. Jadwidze Pstrokońskiej, c. o. Mikoł. z ol. Mari. z Potoka Potockiej, zap. pos. 4. 000 zł. (p. 265). Ona kwit. brata rodz. Stanisława Pstrok. z 4. 000 zł. pos. ojca i mac. (p. 265)

3107 (Nr. 152) 1695
Konstancja Pstrokońska, c. o. Mikoł. Pstr. ż. Mikołaja Mroczkowskiego, w tow. Stanisł. brata swego rodz. kwit. Adama Radońskiego burgr. wieluń. z 3. 000 zł. (p. 121)

3456 (Nr. 154) 1700
Stanisł. Pstrokoński dziedzic d. Żerniczki i Kociaty w p. sier., w im. sw. i ż. Domicelli Zakrzewskiej, z I i Piotr Przespolewski w im. sw. i Jana P. syna swego z ol. Barbary Piątkowskiej, z II kontr. dzierż. tych dóbr (p. 162)

3593 (Nr. 154) 1700
Dorota Pstrokońska, wd. po ol. Woj. Bielickim oraz: Stefan, Wojciech i Rafał Bieliccy, jej synowie w im. sw. oraz Franciszka i Piotra Bielickich braci swych rodz., kwit. Stanisława P. z 3. 000 zł. (p. 648)


3642 (Nr. 154) 1701
Walerjan z Kołdowa Kołdowski, s. o. Stanisł. K. z ol. Katarzyny Tymienieckiej dziedzic cz-i Żeroniczek w p. sier. w im. sw. i brata rodz. Michała Kołd., część dziedz. w Zeroniczkach w p. sieradz. Stanisławowi z Bużenina Pstrokońskiemu, s. o. Mikoł. z ol. Mari. Potockiej sprzed. za 3. 575 złp. (p. 212) Katarzyna Zaborska, c. o. Jana-Gabryela Z. z Anny Kraszkowskiej siostra rodz. Kazimierza Z., ż. zezn. zapisy sum: I 3. 000 zł. i II 500 zł. na tej wsi dane w r. 1696 P-mu ced. (p. 214) zezn. dziedzic cz. Wysocka (p. 214)

3830 (Nr. 157) 1705
Domicella Zakrzewska, wd. po ol. Stanisławie Pstrokońskim, dziedzicu wsi Zeroniczki i Kociaty w pow. sieradz., prawa dożyw. do tych wsi ceduje Franc. Potockiemu i Ewie Pstrok. córce swej małż. (p. 95)  żona - Domicella Zakrzewska, córka Hieronima z Kościelnej Wsi i Heleny Trzcińskiej


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Konin

10540 (Nr. 60) 1677
G. Stanisł. Pstrokoński, s. Mik., i Domicilla Zakrzewska, c. o. G. Hier. Z., małż., z I i Wojciech Bielicki z II kontr. dzierż. m. Solno p. radziejow. s. v. 450 złp. (f. 1087) Stan. P. dz. Mikulic (f. 1088v)

Zap. Tryb. Piotrk.

1473 (Nr. 35) 1691
Marcin klan słoński, i Aleksander Zakrzewscy, bcia m. s. rodzeni, Kazimierz podczaszy brzeski-kuj. też brat rodz. Z., Paweł Mniewski i Marjanna Z. małż., pozw. przez Domicellę z Z. c. ol. Hieronima z Kościelnej wsi, Bromtowa etc. dziedzica z ol. Heleny... 2-o voto córkę, ż. Stanisława z Bużenina Pstrokońskiego, siostry ich rodz. (p. 331)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

3456 (Nr. 154) 1700
Stanisł. Pstrokoński dziedzic d. Żerniczki i Kociaty w p. sier., w im. sw. i ż. Domicelli Zakrzewskiej, z I i Piotr Przespolewski w im. sw. i Jana P. syna swego z ol. Barbary Piątkowskiej, z II kontr. dzierż. tych dóbr (p. 162)

3830 (Nr. 157) 1705
Domicella Zakrzewska, wd. po ol. Stanisławie Pstrokońskim, dziedzicu wsi Zeroniczki i Kociaty w pow. sieradz., prawa dożyw. do tych wsi ceduje Franc. Potockiemu i Ewie Pstrok. córce swej małż. (p. 95)

3856 (Nr. 157) 1706
Domicella Zakrzewska, c. o. Hier. Z. z Heleny Pscinskiej, wdowa po ol. Stanisł. Pstrokońskim dz-u d. Wroniczki i Michalie w p. sier. (p. 34)

8593 (Nr. 158) 1706
Domicella Zakrzewska, c. o. Hier. Z. z Heleny Trzcińskiej wdowa po Stanisł. Pstrokońskim dz-u Zeroniczek i Mikulic w p. sier., pani dożyw. tych dóbr, zap. 2. 000 zł. konwentowi kan. regul. Św. Mik. w Kaliszu (p. 84)

4111 (Nr. 159) 1713
Gabriel Iwański, dziedzic wsi Brzyski, s. 8. 000 zł. przez Domicellę Zakrzewską, ż. 1-o v. ol. Stanisł. Pstrokońskiego, dziedzica wsi Mikulice 2-o v. ż. zezn. 1706 jako wtedy wd. zapis. ced. Franciszkowi Potockiemu, s. o. Marcina-Stanisł. P. (p. 120)

Zap. Tryb. Piotrk.

972 (Nr. 46) 1723
Michał Zboży Zakrzewski w im. sw. i Hjacynta w św. Benedykta w zak. brata swego rodz. z I i Franc. Potocki w im. sw. i Domicelli Z. wd. po Stanisławie Pstrokońskim 2-o v. ż. Gabryela Iwańskiego jako jej plent i Ewa Pstrok. jej córka, w sprawie sprzedaży dóbr Sadlno przez ol. Stanisława P. dz-a Mikulic dokonanej i z powodu przeszkód od Ziemeckich (f. 281)

 


  córka - Ewa z Bużenina Poraj Pstrokońska, herbu Poraj, żona Franciszka Potockiego i Macieja Mierzewskiego


Trzecią żoną Macieja była w r. 1740 Ewa Pstrokońska, córka Stanisława, dziedzica Mikulic, i Domicelli z Zakrzewskich, wdowa 1-o v. po Franciszku Potockim, podczaszym sieradzkim, po ojcu dziedziczka wsi Mikulice, Żeronice i Kociaty w pow. sieradzkim (I. Kal. 177 s. 453, 185/189 k. 17v). Umarła między r. 1748 a 1752 (ib.; I. Kon. 78 s. 578).
- Teki Dworzaczka, Monografie - Mierzewscy herbu Leszczyc

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

3830 (Nr. 157) 1705
Domicella Zakrzewska, wd. po ol. Stanisławie Pstrokońskim, dziedzicu wsi Zeroniczki i Kociaty w pow. sieradz., prawa dożyw. do tych wsi ceduje Franc. Potockiemu i Ewie Pstrok. córce swej małż. (p. 95)

Zap. Tryb. Piotrk.

972 (Nr. 46) 1723
Michał Zboży Zakrzewski w im. sw. i Hjacynta w św. Benedykta w zak. brata swego rodz. z I i Franc. Potocki w im. sw. i Domicelli Z. wd. po Stanisławie Pstrokońskim 2-o v. ż. Gabryela Iwańskiego jako jej plent i Ewa Pstrok. jej córka, w sprawie sprzedaży dóbr Sadlno przez ol. Stanisława P. dz-a Mikulic dokonanej i z powodu przeszkód od Ziemeckich (f. 281)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek


5513 (Nr. 177) 1740
Eufrozyna Lipska wd. po ol. Wojc. z Dobruchowa Wolskim, kwit. Wojc. Potockiego podczaszego sier., s. o. Franc. P. podczaszego sier. z Ewy Pstrokońskiej, 2-o v. żony obec. Macieja Mierzewskiego miecz. poznań. z manifest. (p. 453)

5851 (Nr. 185/189) 1748
X. Wojc. Potocki kantor archikoll. łęczyc., s. o. Franc. P. podczaszego sier. z Ewy Pstrokońskiej, o. Stanisł. P. z ol. Domicelli Zakrzewskiej, córki, żony 1-o v. ol. Potoc. 2-o v. Macieja Leszczyc Mierzewskiego miecznika poznań. wsi Mikulice, Zerociczki, Kociaty woj. sier. dziedziczki, 1-o v. zrodzony syn, po ojcu spadkobierca jedyny, kwituje z sum swoją matkę (f. 17v) o. Domicella Zakrzewska była 1-o v. za ol. Stanisł. Pstrokońskim dziedzicem wsi Mikulice i in., 2-o v. za Gabrielem Iwańskim dziedzicem wsi Brzyski

   Spytek-Rogacjan z Bużenina Poraj Pstrokoński

herbu Poraj, rotmistrz JKM, stolnik brzeski-kujawski (1658), podkomorzy brzeski-kujawski (1662), regens kancelarii mniejszej koronnej (1666), kasztelan brzeski-kujawski (1684), starosta czerski, dlugoletni regent kancelarii wielkiej koronnej, pułkownik wojsk koronnych, na czele swej choragwi pancernej husarskiej bral udział w bitwie pod Beresteczkiem (1651); poseł na sejmy z wojew. brzesko-kujawskiego i z wojew. sieradzkiego, komisarz od rzadu Rzeczypospolitej do traktatow o pokoj z Moskwa w Kadzynie, zaufany królow, przedstawiciel opinii szlachty, wielokrotnie marszałek sejmikow, skupia w swym reku wielkie dobra na Kujawach i w wojew. pomorskim i wykupuje od linji kanclerskiej olbrzymie dobra Buzeńskie i okoliczne klucze, rezyduje na zamku w Bużeninie, skąd wydaje odezwy i instrukcje do szlachty.


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

3612 (Nr. 150) 1643
Adam Pstrokoński, s. o. Jakuba P. klana słoń., w im. sw. i Rogtiana s. Spytka, Aleksandra i Macieja P. P. braci swych rodz. kwit. bpa pozn. z wydania poddanego z Głuszyny syna kmiecia z rodziną (f. 87v)

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

9191 (Nr. 82) 1658
Spytek z Bużenina Pstrokoński, stolnik brzeski kuj., s. o. Jakuba P. klana słońskiego; Anna z Przerembu, ż. Zygm. Oleskiego (f. 1322v) Jan Gniewkowski, b. dzierż. Niemczyna. Mikołaj O., ojciec Zygmunta, miał na Niemczynie W. i N. Falwarku zapis wyderkowy 17. 000 złp. od ol. Stef. Grudzińskiego (męża Anny z Kościelca)


Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek


2790 (Nr. 182 C) 1658
Stanisław z Grudny Grudziński, ol. Stefana syn, b. dz. wsi Kopanina i in., w im. sw. i Franciszki Gr., c. o. Franciszka Gr. z Krystyny z Ciświcy, małol. pupilki stryj, jako Niemczyna dziedziczki, i Dobrogost Pogorzelski Kopanina nabywca i obecny dz. i Dobrogost Belęcki, ol. Macieja B. z ol. Potencjanny z Goraju Brzezianki 2-o v. żony Wład. Grudzińskiego syn, w im. sw. oraz Władysława i Marjanny Bel. ol. Krzysztofa Bel. brata zezn. rodz. z Jadwigi Pawłowskiej dzieci, oraz Anny i Jadwigi Belędzkich ol. Andrzeja Bel. z Krystyny Skoroszewskiej zrodz. córek, oraz Chryzostoma, Mikołaja, Franciszka i Marjanny Belędzkich, ol. Wojciecha Bel. z Marjanny Mycielskiej zrodz. dzieci nepotów z braci rodz., małoletnich stryj i op. pw Rogatianowi Spytkowi Pstrokońskiemu stolnikowi brzesk. rotm. JKMci, jego ż. Kat. Oleskiej i Mikoł. Zagórskiemu burgr. zs. kc. (f. 325)

Grodzkie i ziemskie > Kcynia

4852 (Nr. 130) 1662
Spytek z Bużenina Pstrokoński podkomorzy b. k. z I i Dadźbóg Objezierski w im. sw. i ż. Zofji Jerzykowskiej z II kontr. dzierż. wsi Niemczyno s. v. 1. 400 zł. (f. 309v)

Zap. Tryb. Piotrk.

1027 (Nr. 31) 1663
Rogacjan z Bużenina Pstrokoński podkomorzy brzeski-kujaw. Władysław hr. z Leszna Leszczyński wda łęczycki, star. ostrzeszowski, m. Katarzyny z Błociszewa Gajewskiej (p. 159)


Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

4333 (Nr. 184) 1666
Mikołaj Andrzej Piotrowski sędzia gr. b. kuj. w im. sw. i Spytka z Bużenina Pstrokońskiego podkomorzego brzeskiego i Katarzyny z Oleśnicy małż. oraz Samuela Konstantyna Oleśnickiego kwituje Jana Wyganowskiego pisarza gr. nakiel. (f. 103v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

836 (Nr. 126) 1666
Spytek z Bużenina Pstrokoński, podkomorzy b. k., regens kancel. mn. kor., dzieci ol. Adama P. miecznika b. k. z Heleny de Pscinino z jej 1-go małż. stryj i op., i ta Helena obec. 2-o v. ż. Hieronima Zakrzewskiego z I i Aleksander-Zygmunt z Rokszyc Zapolski z II kontr. dzierż. Złotnik M. s. v. 1. 200 zł. (p. 953)

Grodzkie i ziemskie > Konin


10252 (Nr. 60) 1673
G. Stanisław-Maciej Gosławski, s. Stanisł. G. i Marjanny z Bużenina Pstrokońskiej, w im. sw. i matki protest. pw. Spytkowi z B. P-mu, podkomorzemu brzesk. stryjowi swej matki, oraz Mikołajowi P. też stryjowi i Janowi P. bratu stryj., o to iż podkomorzy nie kontentując się tym, że części Bużenina, Ligoty, Witowa, Praszmowa, cz. cz. w Strzałkach w Szczawnie, w Woli Szczawińskiej, i Stramienie i cz. w Wielgiej wsi, też Pyszkowa, Lipna, Rzeszowa albo Kozły dekretem tryb. na 91. 000 względem kredytorów likwidowane a matce zezn. po bp. +-ci Macieja z B. Pstr. podkomorzego parnaw., brata jej rodz. należne, przez cesje od kredytorów ściągnawszy, kilka lat trzymał, przywiedli perswazjami tę matkę jego do rezygnowania tych dóbr (f. 591)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek


1341 (Nr. 133) 1673
Spytek z Bużenina, podkomorzy b. kuj., starosta czerski, s. o. Jakuba Pstrokońskiego klana słoń. z I i Zygm. z Walewic Walewski, s. o. Stef. W. z Zofji z Rokszyc Zapolskiej, w im. sw., matki, oraz Stan. i Jana WW. bci swych rodzonych, z II, kontr. o wś. Złotniki M. w p. kalis. s. v. 15. 300 złp. (p. 822)

1561 (Nr. 138) 1677
Kat. ze Strzemielca Łaszczówna, c. o Stef. Ł. klana konar. -kuj. z ol. Anny-Elżb. Koniecpolskiej c. o. Stanisł. K. wdy sier., matki spadkob. jedyna, ż. Wojciecha Radolińskiego, s. Andrzeja R. klana krzywińsk. prawo do zapisów przez ol. Andrzeja z Gaszyna Zwierzchleyskiego od ol. Piotra, Jana i Stanisł. Rogozińskich bci rodz. nabyte, i zabezp. na pos. wsi Dąmbrowa i Pudłów w p. sier. na osobę ol. Jana Koniecpolskiego wtedy dziedzica sieradz. sced., a potem na ol. Annę-Elżb. z K. Łaszczowę w pos. jej spadłe ced. Spytkowi z Bużenina dziedzicowi Pstrokońskiemu podkomorz. b. k., ście. czerniszen. (p. 834) Piotr, Jan, Stanisław, ss. Marcina brata Jana de Dambrowa

2766 (Nr. 146) 1690
Jan z Bużenina Pstrokoński, s. o. Rogacjana klana b. k. dziedzic Sędzic, wś. tę w p. sier. Janowi z Sienna Piekarskiemu za 20. 000 zł. na l. 3 zast. (p. 276) podp. Jan Poray Pstrok.


Polski Słown. Biograficzny t. 29 s. 272 PSTROKOŃSKI Spytek-Rogacjan (zm. 1687) poseł, regent kancelarii wielkiej koronnej, kasztelan brzeski kujawski
  żona -  Katarzyna Oleska, herbu Grzymała, córka Zygmunta i Anny Przerębskiej


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek

2790 (Nr. 182 C) 1658
Stanisław z Grudny Grudziński, ol. Stefana syn, b. dz. wsi Kopanina i in., w im. sw. i Franciszki Gr., c. o. Franciszka Gr. z Krystyny z Ciświcy, małol. pupilki stryj, jako Niemczyna dziedziczki, i Dobrogost Pogorzelski Kopanina nabywca i obecny dz. i Dobrogost Belęcki, ol. Macieja B. z ol. Potencjanny z Goraju Brzezianki 2-o v. żony Wład. Grudzińskiego syn, w im. sw. oraz Władysława i Marjanny Bel. ol. Krzysztofa Bel. brata zezn. rodz. z Jadwigi Pawłowskiej dzieci, oraz Anny i Jadwigi Belędzkich ol. Andrzeja Bel. z Krystyny Skoroszewskiej zrodz. córek, oraz Chryzostoma, Mikołaja, Franciszka i Marjanny Belędzkich, ol. Wojciecha Bel. z Marjanny Mycielskiej zrodz. dzieci nepotów z braci rodz., małoletnich stryj i op. pw Rogatianowi Spytkowi Pstrokońskiemu stolnikowi brzesk. rotm. JKMci, jego ż. Kat. Oleskiej i Mikoł. Zagórskiemu burgr. zs. kc. (f. 325)

Grodzkie i ziemskie > Nakło > Część 1

4333 (Nr. 184) 1666
Mikołaj Andrzej Piotrowski sędzia gr. b. kuj. w im. sw. i Spytka z Bużenina Pstrokońskiego podkomorzego brzeskiego i Katarzyny z Oleśnicy małż. oraz Samuela Konstantyna Oleśnickiego kwituje Jana Wyganowskiego pisarza gr. nakiel. (f. 103v)

 
Adam z Bużenina Poraj Pstrokoński

Herbu Poraj,  miecznik brzesko-konarski

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1

3612 (Nr. 150) 1643
Adam Pstrokoński, s. o. Jakuba P. klana słoń., w im. sw. i Rogtiana s. Spytka, Aleksandra i Macieja P. P. braci swych rodz. kwit. bpa pozn. z wydania poddanego z Głuszyny syna kmiecia z rodziną (f. 87v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

836 (Nr. 126) 1666
Spytek z Bużenina Pstrokoński, podkomorzy b. k., regens kancel. mn. kor., dzieci ol. Adama P. miecznika b. k. z Heleny de Pscinino z jej 1-go małż. stryj i op., i ta Helena obec. 2-o v. ż. Hieronima Zakrzewskiego z I i Aleksander-Zygmunt z Rokszyc Zapolski z II kontr. dzierż. Złotnik M. s. v. 1. 200 zł. (p. 953)


 Aleksander z Bużenina Poraj Pstrokoński

Herbu Poraj

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
3612 (Nr. 150) 1643
Adam Pstrokoński, s. o. Jakuba P. klana słoń., w im. sw. i Rogtiana s. Spytka, Aleksandra i Macieja P. P. braci swych rodz. kwit. bpa pozn. z wydania poddanego z Głuszyny syna kmiecia z rodziną (f. 87v)


 Maciej z Bużenina Poraj Pstrokoński

Herbu Poraj

Parafia Brzeźnio
Akta urodzeń 1595-1636
Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3
Rok 1628
Roku, jak wyżej, dnia zaś 14 lutego. Ja, Albert  Piaskonius, ochrzciłem Macieja, syna  Urodzonego Pana Jakuba Pstrokońskiego i  Jadwigi małżonków. Rodzicami chrzestnymi zaś  byli Pan Stanisław Chabielski i Urodzona Pani  Jadwiga Zapolska.TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 1
3612 (Nr. 150) 1643
Adam Pstrokoński, s. o. Jakuba P. klana słoń., w im. sw. i Rogtiana s. Spytka, Aleksandra i Macieja P. P. braci swych rodz. kwit. bpa pozn. z wydania poddanego z Głuszyny syna kmiecia z rodziną (f. 87v) 
  Maciej z Bużenina Poraj Pstrokoński, herbu Poraj, wojewoda brzeski-kujawski (1706), kasztelan spicymirski (1685), starosta czermiński (1685). Zapalony stronnik Augusta II, spokrewniony z Działyńskimi, Dąmbskimi, przyjaciel Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, przyczynił sie bardzo wiele do sprowadzenia i utrzymania na tronie Augusta II, a rozporządzajac ogromnymi srodkami pieniężnymi i kierując opinią wojewodow, sieradzkiego i brzesko-kujawskiego, bardzo zaszkodził sprawie Leszczyńskiego.  

Maciej Pstrokoński herbu Poraj (+1707). Poseł na sejm, stolnik gostyniński i kasztelan spicymierski. W 1706 roku otrzymał urząd wojewody brzeskiego kujawskiego. 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

576 (Nr. 2) 16... (po r. 1674)
Paweł Bratkowski Siąszyce w p. koniń. wedle zobow. z r. 1674, odziedzicz. przez zeznającego i braci jego rodz. po ol. ojcu i po ol. Zofii Bratkowskiej, ż. Krzysztofa Olszewskiego stolnika sieradz., ciotce i ol. Hieronimie Olsz. jej synu, a zezn. bcie ciot. sprzed. Mikoł. Olszewskiemu s. o. Zygm. podkomorzego wiel. ż. Anny z Działynia obec. 2-o v. żony Macieja z Bużenina Pstrokońskiego synowi rez. (f. 379)

 Grodzkie i ziemskie > Konin

 10967 (Nr. 66) 1685
G. Jan Tadajewski, s. o. Mikoł. T., kwit. M. Marjannę z Działynia, wd. po Zygm. Olszewskim, podkom. wieluń., 2-o v. ż. Mac. Pstrokońskiego, klana spicimirskiego (f. 86v)

 Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

 2454 (Nr. 143) 1686
Paweł Bratkowski, s. o. Stanisł. z ol. Teresy Nieniewskiej, obok bci spadkob. rodziców, wedle zobow. ol. matki i brata swego Stanisł. Br. danego ol. Zygm. z Olszewa Olszewskiemu podkomorz. wieluń. 1674, Siąszyce p. kon. po ojcu i po ol. Zofji Br. ż. Krzysztofa O. stol. sier., ciotce i po jej synu ol. Hieronimie O., Mikołajowi 0., ol. poprz. Zygm. z Mari. z Działynia, obec. 2-o v. ż Mac. z Bużenina Pstrokońskiego, zez. (p.

 2724 (Nr. 146) 1690
Jadwiga Strzemboszówna, wd. po ol. Adamie z Romiszewic Stokowskim, 2-o v. ż. Michała Rogozińskiego, z I oraz Franciszek, Stanisław i Andrzej Stokowscy, ss. o. Adama z II i Mac. z Bużenina Pstrokoński klan spicimir. z III. kontrakt zez. wsi: Wola Zduńska, Stęsice Grzymaline, Opieszyn, i Kaweczyn (p. 208) 
 

(Obl. Krakow. 98 A f. 912 i 1452; 98 B f. 1754; 103 f. 1433; 111 f. 1893; Inscr. Krak. 294 f. 744, 756 i 772).

Polski Słown. Biograficzny 24762: t. 29 s. 271 PSTROKOŃSKI Maciej (zm. 1707) kasztelan spicymierski, wojewoda brzeski kujawski

żony: 

Marianna Anna z Lubrańca hr. Dąmbska, herbu Godziemba, wdowa po Janie Koniecpolskim i Tomaszu Zamojskim, dziedziczka Krzelowa i Kościelnik.

Była córką Hieronima, miecznika inowrocławskiego i Heleny Maciejowskiej.

 Polski Słown. Biograficzny t. 29 str. 271 

 

Marianna Anna z Działynia Działyńska, herbu Ogończyk, córka Stanisława Konstantego i Szczepańskiej, wdowa po Zygmuncie Olszowskim, podkomorzym wieluńskim.

 
TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek

 576 (Nr. 2) 16... (po r. 1674)
Paweł Bratkowski Siąszyce w p. koniń. wedle zobow. z r. 1674, odziedzicz. przez zeznającego i braci jego rodz. po ol. ojcu i po ol. Zofii Bratkowskiej, ż. Krzysztofa Olszewskiego stolnika sieradz., ciotce i ol. Hieronimie Olsz. jej synu, a zezn. bcie ciot. sprzed. Mikoł. Olszewskiemu s. o. Zygm. podkomorzego wiel. ż. Anny z Działynia obec. 2-o v. żony Macieja z Bużenina Pstrokońskiego synowi rez. (f. 379)

Grodzkie i ziemskie > Konin

10916 (Nr 63) 1682
G. Anna Muchlińska, c. o. Stan. M. i spadkob. jedyna, ż. Franciszka Skarzyńskiego, ciw. +-go, kwit. M. Marjannę Działyńską, wd. po Zygm. Olszewskim, podkom. wieluń., Katarzynę, ż. Kaz. Trzebuchowskiego, pułk. JKMci, Mikołaja, Helenę i Marjannę O-ch jej syna i córki, ze sprawy w gr. koniń. o zastrzelenie w Turku ol. ojca jej przez sługi podkomorzego (f. 875)

10967 (Nr. 66) 1685
G. Jan Tadajewski, s. o. Mikoł. T., kwit. M. Marjannę z Działynia, wd. po Zygm. Olszewskim, podkom. wieluń., 2-o v. ż. Mac. Pstrokońskiego, klana spicimirskiego (f. 86v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2454 (Nr. 143) 1686
Paweł Bratkowski, s. o. Stanisł. z ol. Teresy Nieniewskiej, obok bci spadkob. rodziców, wedle zobow. ol. matki i brata swego Stanisł. Br. danego ol. Zygm. z Olszewa Olszewskiemu podkomorz. wieluń. 1674, Siąszyce p. kon. po ojcu i po ol. Zofji Br. ż. Krzysztofa O. stol. sier., ciotce i po jej synu ol. Hieronimie O., Mikołajowi 0., ol. poprz. Zygm. z Mari. z Działynia, obec. 2-o v. ż Mac. z Bużenina Pstrokońskiego, zez. (p.

2456 (Nr. 143) 1686
Stanisł. Pstrokoński, ol. Mik. P. syn, ol. Marianny P., ol. Stanisława P. córki, bp. +-ej jako panny, spadkob., jedyny, kwit. Mariannę z Działynia, ż. Mac. z Bużenina P. klana spicimir., a c. ol. Stanisława Dział. z 2. 000 zł. przez ol. Stanisł. Dz. ojca jej, ol. Marjannie P. ciotce zezn. zapis. (p. 211)

 

Polski Słown. Biograficzny t. 29 str. 271
 

 córka:    
      
Justyna z Bużenina Poraj Pstrokońska, herbu Poraj, córka Macieja i Działyńskiej, żona Jana-Wilhelma hr. von Schlieben.

Parafia Bęczkowice
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1686-749
Rok 1714
Roku Pańskiego 1714, dnia 10. kwietnia. Ja,  Albert Krysztoporski kapłan bęczkowicki,  ochrzciłem dwoma imionami Magdalena Justyna,  córkę Urodzonych Pawła Bąkowskiego i  Katarzyny Dobrzelowskiej, prawowitych  rodziców także z pobliskiej parafii  bogdanowickiej ? Rodzicami jej chrzestnymi byli  Wielmożny i Urodzony Stanisław Rychłowski  sędzia grodzki piotrkowski i Wielmożna panna Justyna Pstrokońska wojewodzianka brzesko- kujawska.

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 Zap. Tryb. Piotrk.  

456 (Nr. 41) 1722
Hieronim i Teodor bcia m. s. rodz. Dąbrowscy stryjowie, oraz Chryzostom, Wojciech stol. brzeski kuj., Konstanty wojski inowrocł. bratankowie D., ol. Chryzostoma D. spadkobiercy, pozw. p. Jana-Wilhelma hr. de Schlieben i Justynę Pstrokońską, c. o. Macieja z Bużenina P. wdy brzesk.-kuj. z ol. Marjanny Działyńskiej, małż. wdziców infl. (f. 379) 

520 (Nr. 41) 1723
Zofja Trepczanka wd. po Felicjanie Tomickim, matka, oraz Maciej, Józef i Zofja, dzieci jej Tomiccy, pozw. p. Jana Wilhelma hr. de Schlieben i Justynę z Bużenina Pstrokońską wdziców inflanc. (f. 889) 

628 (Nr. 42) 1724
Zofja Trepczanka wd. po Felicjanie Tomickim matka, oraz Józef i Marjanna Tom. dzieci, pozwani przez Jana-Wilhelma hr. de Schlieben, wdzice inflanc. i Justynę Pstrokońską wdziankę brzesko-kuj. małż. (ol. Wojciech Walewski i Tomicka ultimo voto Pawłowska) (f. 967) Marjanna z T. 1. o. ż. Stanisława Walewskiego, chorążego sieradz. 2-o v. Adama Oleskiego, 3-o v. Wojciecha Walewskiego klanica spicimir. rozwiedziona, 4-o v. Władysława Pawłowskiego stolnika kijow. seperowana, (f. 969) 


Polski Słown. Biograficzny t. 29 str. 271 

 


 
 

Jan z Bużenina Poraj Pstrokoński, herbu Poraj , dziedzic Sędzic w pow. sieradzkim, kasztelanic brzesko-kujawski, niedbały opiekun i małżonek
 

  TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 Grodzkie i ziemskie > Konin

 10252 (Nr. 60) 1673
G. Stanisław-Maciej Gosławski, s. Stanisł. G. i Marjanny z Bużenina Pstrokońskiej, w im. sw. i matki protest. pw. Spytkowi z B. P-mu, podkomorzemu brzesk. stryjowi swej matki, oraz Mikołajowi P. też stryjowi i Janowi P. bratu stryj., o to iż podkomorzy nie kontentując się tym, że części Bużenina, Ligoty, Witowa, Praszmowa, cz. cz. w Strzałkach w Szczawnie, w Woli Szczawińskiej, i Stramienie i cz. w Wielgiej wsi, też Pyszkowa, Lipna, Rzeszowa albo Kozły dekretem tryb. na 91. 000 względem kredytorów likwidowane a matce zezn. po bp. +-ci Macieja z B. Pstr. podkomorzego parnaw., brata jej rodz. należne, przez cesje od kredytorów ściągnawszy, kilka lat trzymał, przywiedli perswazjami tę matkę jego do rezygnowania tych dóbr (f. 591)

11031 (Nr. 66) 1686
M. Jan z Bużenina Pstrokoński, klanic brzeski-kuj. i Dorota Słonecka małż., ona wdowa 1-o v. po ol. Janie Radolińskim, pw. Wojciechowi, Andrzejowi, Stanisławowi, Radolińskim, bciom m. s. rodz. Jej matka ol. Anna Słonecka, wd. po ol. Janie Sł. spisała kontr. o jej zamęście za Radol. w Obrze we śr. po Nawróc. sw. Pawła, tj. 1683. 27/I r. pos. 20. 000 złp. (f. 207)

 Grodzkie i ziemskie > Kalisz> Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

 2766 (Nr. 146) 1690
Jan z Bużenina Pstrokoński, s. o. Rogacjana klana b. k. dziedzic Sędzic, wś. tę w p. sier. Janowi z Sienna Piekarskiemu za 20. 000 zł. na l. 3 zast. (p. 276) podp. Jan Poray Pstrok.

 Grodzkie i ziemskie > Konin

 11750 (Nr. 70) 1698
M. Antoni Radoliński, s. o. Jana R. klanica krzywiń., z Marjanny Słoneckiej, 1-o v. zrodzony, w im. matki pw. M. Janowi Poraj z Bużenina Pstrokońskiemu klanicowi b. kuj. niedbałemu opiek. i małżonkowi (f. 329v)

 Zap. Tryb. Piotrk.

 1612 (Nr. 37) 1698
Terasa Rudnicka c. Stanisława R. i z ol. Jana Biskupskiego żona Zygmunta Bogdańskiego, kwituje Dorotę Słonecką ż. Jana Pstrokońskiegoklana brzeskiego-kujaw. (p. 190)

 Grodzkie i ziemskie > Kalisz> Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

 3426 (Nr. 154) 1700
Dorota z Łaska Słonecka, wd. po ol. Janie Radolińskim klanicu krzywiń. i po ol. Janie Pstrokońskim klanicu b. k., a c. o. Jana Sł. z ol. Anny Szetlewskiej, dziedziczka 1/2 Urbanowa W. i M. siostra rodz. i spadkob. jedyna ol. Franciszka z Ł. Sł. bp. +-go kwit. Jana z Konar Malochowskiego sędziego zs. pozn. obec. dziedzica Urbanowa W. i M. z 2. 500 zł zap. sobie i ol. bratu 1680 przez ol. Jana Kęszyckiego i Kat. Szetlewską małż., 1/2 Urbanowa poprzed. dz-ów, i 2. 000 zł. z prow. rocz. w r. 1681 i 3. 000 zł. z r. 1684 zezn. i ol. bratu przez tychże małż. K. K. zapis. (p. 114)  


  żona:  Dorota (Marianna) z Łaska Słonecka, córka Jana i Anny Szetlewskiej, wdowa po Janie Radolińskim, kasztelanicu krzywińskim, dziedziczka polowy Urbanowa Wielkiego i Małego, jedyna spadkobierczyni brata Franciszka

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 Grodzkie i ziemskie > Konin

 11031 (Nr. 66) 1686
M. Jan z Bużenina Pstrokoński, klanic brzeski-kuj. i Dorota Słonecka małż., ona wdowa 1-o v. po ol. Janie Radolińskim, pw. Wojciechowi, Andrzejowi, Stanisławowi, Radolińskim, bciom m. s. rodz. Jej matka ol. Anna Słonecka, wd. po ol. Janie Sł. spisała kontr. o jej zamęście za Radol. w Obrze we śr. po Nawróc. sw. Pawła, tj. 1683. 27/I r. pos. 20. 000 złp. (f. 207)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz> Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

2613 (Nr. 146) 1690
Dorota Słonecka, wd. po ol. Janie Radolińskim, klanicu krzywiń., 2-o v. ż. Jana Pstrokońskiego klanica b. kuj., w tow. brata rodz. Franciszka Sł., wedle zobow. danego przez męża i brata swego rodz. Wojciechowi, Andrzejowi i Stanisławowi bciom m. s. rodz. Radolińskim, ss. o. Andrzeja R. klana krzywiń. w r. 1682, co do pokwit. z 30. 000 zł. swego pos. aprobuje (p. 48)

Grodzkie i ziemskie > Konin  

11750 (Nr. 70) 1698
M. Antoni Radoliński, s. o. Jana R. klanica krzywiń., z Marjanny Słoneckiej, 1-o v. zrodzony, w im. matki pw. M. Janowi Poraj z Bużenina Pstrokońskiemu klanicowi b. kuj. niedbałemu opiek. i małżonkowi (f. 329v)

Zap. Tryb. Piotrk.  

1612 (Nr. 37) 1698
Terasa Rudnicka c. Stanisława R. i z ol. Jana Biskupskiego żona Zygmunta Bogdańskiego, kwituje Dorotę Słonecką ż. Jana Pstrokońskiegoklana brzeskiego-kujaw. (p. 190)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz> Inskrypcje > XVII/XVIII wiek

 3426 (Nr. 154) 1700
Dorota z Łaska Słonecka, wd. po ol. Janie Radolińskim klanicu krzywiń. i po ol. Janie Pstrokońskim klanicu b. k., a c. o. Jana Sł. z ol. Anny Szetlewskiej, dziedziczka 1/2 Urbanowa W. i M. siostra rodz. i spadkob. jedyna ol. Franciszka z Ł. Sł. bp. +-go kwit. Jana z Konar Malochowskiego sędziego zs. pozn. obec. dziedzica Urbanowa W. i M. z 2. 500 zł zap. sobie i ol. bratu 1680 przez ol. Jana Kęszyckiego i Kat. Szetlewską małż., 1/2 Urbanowa poprzed. dz-ów, i 2. 000 zł. z prow. rocz. w r. 1681 i 3. 000 zł. z r. 1684 zezn. i ol. bratu przez tychże małż. K. K. zapis. (p. 114) 

Zap. Tryb. Piotrk. 

1646 (Nr. 37) 1700
Franciszek Zegocki pisarz gr. wschowski oblatuje z akt gr. kalis. 1699. Konstancja Molska wd. po Franciszku z Łaska Słoneckim, 2-o v. ż. Franc. Zegoc. pis. gr. wschow. protest pw. siostrze 1-go męża Dorocie Słoneckiej, ż. 1-o v. ol. Radolińskiego, 2-o v. ol. Jana Pstrokońskiego klanica brzeskiego-kujaw. (p. 816) 

Grodzkie i ziemskie > Konin 

12733 (Nr. 75) 1721
M. Dorota z Łaska Słonecka, wd. 1-o v. po ol. Janie Radolińskim, klanicu b. - kuj. JM. Kazimierzowi Walewskiemu, klanowi spicimir., zap. 2. 000 złp. (f. 308) 

Zap. Tryb. Piotrk.  

487 (Nr. 41) 1723
Zofja Koszutska wd. po Janie Malachowskim klanie kaliskim, 2-o v. ż. Macieja Koszutskiego oraz Kazim. i Maciej bcia rodz. Malachowscy ol. klana synowie, Franciszek Koszutski, wdowa i spadkobiercy ol. Jana K. dziedzica Urbanowa W. i M. oraz Ptaszkowa Joanna Skąpska ż. Chociszewskiego pozw. p. Dorotę Słonecką wd. po Janie Radolińskim klanie krzywiń., 2-o v. Pstrokońska, klanicową brzesko-kuj., ol. zaś Kęszyckich ol. Katarzyny Szetlewskiej ciotki powódki z ol. Janem Kęszyckim, zrodzonych synów, siostry cioteczno rodzone (f. 623) 

Grodzkie i ziemskie > Konin 

12833 (Nr. 76) 1724
M. Dorota Słonecka, wd. po ol. Janie Radolińskim, klanicu krzywiń., i 2-o v. po ol. Janie Pstrokońskim klanicu b. - kuj., mian. pl. G. Szymona Zarębę (f. 4)

13351 (Nr. 76) 1734
M. Dorota Słonecka, c. ol. Jana Sł. z ol. Anny Szetlewskiej, ol. Stanisł. Sł. z ol. Dor. Radzewskiej syna córka, wdowa po ol. Janie Radolińskim 2-o v. ol. Janie Pstrokońskim, klanicu b. kujaw., Franciszka Dobrzyckiego, ol. Michała D. z Anny Radzewskiej, syna ciotka, słaba na ciele, ceduje sumy temu siostrzeńcowi (f. 504)

 


               
Michał z Bużenina Poraj Pstrokoński, herbu Poraj, stolnik brzeski-kujawski, pułkownik wojsk koronnych, bral wraz z bratem Wojciechem bardzo czynny udział w walce ze Szwedami.

 

 Polski Słown. Biograficzny t. 29 str. 272

 


           
Konstanty z Bużenina Poraj Pstrokoński, herbu Poraj, właściciel znacznych dobr, kasztelan brzeski- kujawski 
 

 TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje

8910 (Nr. 310) 1709
Franciszek Kowalski, s. o. Andrzeja Kowal. z Katarzyny Golemowskiej testament dat. w Racacie 1708. 24/X. roboruje (p. 213) On Marjannie w św. Kunegundzie w zak. K-ej klarysce gnieźń. siostrze swe rodzonej, zap. 200 zł. (p. 214) On spadkob. ol. Anny K., c. ol. Jana K. z ol. Anny Zapolskiej, żony 1-o v. ol. Baltaz. Zelęckiego, 2-o v. ol. Adama Więckowskiego bp. +-ej, dla spraw spadkowych w woj. sier. mian. plentem Rafała K. stryja; to była ojca zezn. siostra stryj. rodz. Andrzej z Gaszyna Wierzchleyski i Konstantyn z Bużenina Pstrokoński klanic b. k., mężowie Konstancji i Domicelli Więckowskich, cc. tegoż Więck. (p. 215)


Parafia Wieluń
Akta urodzeń 1688-1743
04.05.1722
ochrzczona Zofia córka Grzegorza i Małgorzaty Morkowiczów.
Rodzice chrzestni Urodzony Konstanty Pstrokoński i Anna Borowiecka.


Polski Słown. Biograficzny t. 29 str. 272

  

  żona -  Domicella Więckowska, córka Adama

  

TEKI DWORZACZKA, REGESTY 

Grodzkie i ziemskie > Kościan > Inskrypcje 

8910 (Nr. 310) 1709
Franciszek Kowalski, s. o. Andrzeja Kowal. z Katarzyny Golemowskiej testament dat. w Racacie 1708. 24/X. roboruje (p. 213) On Marjannie w św. Kunegundzie w zak. K-ej klarysce gnieźń. siostrze swe rodzonej, zap. 200 zł. (p. 214) On spadkob. ol. Anny K., c. ol. Jana K. z ol. Anny Zapolskiej, żony 1-o v. ol. Baltaz. Zelęckiego, 2-o v. ol. Adama Więckowskiego bp. +-ej, dla spraw spadkowych w woj. sier. mian. plentem Rafała K. stryja; to była ojca zezn. siostra stryj. rodz. Andrzej z Gaszyna Wierzchleyski i Konstantyn z Bużenina Pstrokoński klanic b. k., mężowie Konstancji i Domicelli Więckowskich, cc. tegoż Więck. (p. 215)

 
 


         
Maria Magdalena z Bużenina Poraj Pstrokońska,  herbu Poraj, córka Aleksandra, wstapila w 1767 r. do klasztoru. Po smierci ojca w 1770 r. Michal Kobierzycki herbu Korab, syn Jana i Barbary Rydzewskiej, porwał Marię w 1771 r. z klasztoru, gdzie odbywala nowicjat i korzystając z rezygnacji z dóbr jej brata Jana, a nie objęcia ich jeszcze przez drugą linię, zbrojnie zajął najazdem zamek Bużeński i klucze przynależące. Pochowana w Bużeninie. Miała dwóch mężów – Michała Kobierzyckiego i Józefa Turkułła. Dziedziczka Mojaczowic.

 
TEKI DWORZACZKA, REGESTRY 
Metrykalia > Katolickie > Część 8 
50744 (Myjomice)
1821.5/II. W. Łukasz Kobienycki kawaler, szlachcic, dz-c dóbr Dąbrowa W., Pyszków, Lipno w Kr. Pol., s. +-ych Michała i Magdal. Pstrokońskiej x Faustyna Wężykówna szlachc., panna, c. +-ych Xawerego i Marjanny Karśnickiej on 36, ona 18., -- W. Józef Kob., dz-c m. Burzynin z przyl. w Kr. Pol., Adolf W. dz-c Rzetni
  
E. Sęczys, „Szlachta wylegitymowana”
Polski Słown.
Biograficzny t. 13 str. 150 


 Wojciech z Bużenina Poraj Pstrokoński, herbu Poraj, stolnik sieradzki 1704 r., referendarz wielki koronny (1711), marszałek wojew. sieradzkiego, wielokrotny poseł z wojew. sieradzkiego. Zacięty wróg Szwecji, nawoływał wielokrotnymi uniwersałami,odezwami datowanymi ze swej rezydencji Pyszkowa w ziemi sieradzkiej szlachtę do boju. Oblęgany parokrotnie przez Szwedów w zamku Bużeńskim zwyciesko odpierał oblężenia, broniąc ze szlachtą sieradzką linji rzeki Warty. Posiadacz ogromnych dóbr, miał wielki autorytet u szlachty. 

"W wieku XVII rozpoczął się powolny upadek Burzenina. Poważnym zniszczeniom uległo miasteczko w czasie tzw. Wojny Północnej. W 1711 roku w miejscowym zamku bronił się i to skutecznie Wojciech Pstrokoński, referendarz koronny. Ponieważ atakujący Szwedzi nie mogli zdobyć zamku, to w odwecie splądrowali a następnie spalili miasto"

Wojciech natomiast dostał się do niewoli, z której niebawem uciekł. 

Parafia Brzeźnio
Akta urodzeń 1703-1729
Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3
8 lipca 1703
Wieś Pyszków
Ja, Tomasz Józef Wulpeski kapłan brzeźnia,  ochrzciłem dwoma imionami Piotr i Paweł, syna  Urodzonego Stanisława Pągowskiego i Zofii jego  żony. Rodzicami chrzestnymi zaś byli Wielmożny  Pan Albert Pstrokoński z Pyszkowa i Urodzona  Anna Ruszkowska z Brzeźnia.
 

TEKI DWORZACZKA, REGESTRY 

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek 
3763 (Nr. 157) 1704
Zygm. Będkowski, s. o. Jana B. z ol. Barb. Suskiej Wojc. Pstrokońskiemu stolnikowi sieradz. i N. Łukaszowi Złotkowskiemu rob. skrypt (p. 187) 

3898 (Nr. 157) 1707
Piotr Bielecki, Stanisława syn i ol. Stanisława B. bp. +-go brat stryj. i spadkobierca, towarzysz i generalny komisarz ces. moskiew. chor. Wojciecha Pstrokońskiego stol. sieradz. (p. 77) 

8642 (Nr. 158) 1707
Piotr Bielecki, s. Stan. i ol. Stanisława B. bp. +-go brat stryj. i spadkob., tow. chor. Wojc. Pstrokońskiego stolnika sier. komisarza general. cesarza mosk., s. 100 zł. zap. ol. bratu stryj. przez ol. uczc. And. Klimantowskiego przedmieszcz. kalis. 1694, ced. X. Aleksandrowi-Maurycemu z Szołdr Szołdrskiemu kustoszowi kat. pozn. sekret. kor., który mu ją uiścił (p. 213)Parafia Brzeźnio
Akta urodzeń 1703-1729
Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3
Rok 1713
Dwór pyszkowski.
8 kwietnia. Ten sam, ochrzciłem imionami Józef  Antoni, syna Wielmożnego Pana Wojciecha  Pstrokońskiego i Marianny jego żony. Rodzice  chrzestni Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech  Pstrokoński stolnik sieradzki i Wielmożna  Katarzyna Zapolska.


 
Łuszczyński, „Silva Heraldica”

Polski Słown. Biograficzny 24766: t. 29 s. 280 PSTROKOŃSKI Wojciech (1673-1716) stolnik sieradzki, poseł

 Jadwiga z Bużenina Poraj Pstrokońska, herbu Poraj,  żona Marcina Cieńskiego, podkomorzego sieradzkiego herbu Pomian. 
 

Łuszczyński, „Silva Heraldica”
Polski Słown. Biograficzny
t. 29 str. 272
Polski Słown. Biograficzny t. 4 str. 52

Boniecki, „Herbarz polski” 


 


Barbara z Gajewnik Gajewnicka,  herbu Doliwa, córka Mikołaja i Zofii Głowackiej, wnuczka Aleksandry Lubrańskiej.

 
"Jan Łaskarz L. dostał 1511 r. konsens królewski na wykupienie wsi Lubola w z. sieradz. od Macieja Głowackiego (MRPS IV, nr 10095). Ponieważ stało się to za instancją biskupa Jana, możnaby w tym Łaskarzu dopatrywać się jego bliskiego krewnego."
Teki Dworzaczka, Monografie – Lubrańscy 

„Barbara, urodzona z Zofii Głowackiej, żona Zbigniewa Pstrokońskiego 1552 r., matka biskupa kujawskiego (Kor.)”
- „Herbarz Polski” Adam Boniecki, genealogia Gajewnickich herbu Doliwa

„Nie znamy z imienia żony Wacława. Pozostawił córki Aleksandrę i Annę oraz synów Uriela i Bernarda. Aleksandra z mężem Maciejem Głowackim, pochodzącym z ziemi sieradzkiej, stryjem podsędkiem brzeskim, wzmiankowanym już Łazarzem i wujem Janem z Ossowa, znanym już, 25 lipca 1480 r. oświadczyła, że ojciec wraz z braćmi wypłacił jej posag z dóbr ojczystych i macierzystych. (Brzes. G, 5, k. 158)“
- "Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce, studium genealogiczne" - Jan Pakulski

"Z Gajewnik zapisani Doliwowie w XVI w. kilka razy, r. 1559 Katarzyna z Gajewnickich herbu Doliwa, r. 1587 Barbara z Gajewnik herbu Doliwa i Prus wspomniana jako matka kanonika Macieja Pstrokońskiego, r. 1601 między przodkami kanonika poznańskiego Macieja Starzeńskiego Barbara Gajewnicka herbu Dołęga jako matka Zofii Pstrokońskiej."
- "Studja nad pierwotnym rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskigo, IX. Ród Doliwów", podał ks. Stanisław Kozierowski ze Skorzewa, Poznań 1923


 


  Maciej z Bużenina Poraj Pstrokoński,  herbu Poraj 

(1553-1609) Łączył karierę polityczną z karierą duchownego, będąc w latach 1606 -1609 kanclerzem wielkim koronnym i jednocześnie biskupem przemyskim oraz krótko przed śmiercią w 1609 r. biskupem włocławskim.


TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
 

1642 (Nr. 337) 1608
X. Tyburcy Jaskłowski kustosz zak. Sw. Grobu Miechow. prezbiter, prepozyt kość. Sw. Jana gnieźń. Za kons. Macieja Pstrokońskiego bpa przemysk. prob. miechow., K. W. K., brat ol. Adama i Mikołaja JJ. +-ych bp., część Goczałkowa p. gn. przez tych braci dziedz. nabytych, a na niego po nich spadłą, kościołowi metropol. gnieźn., na użytek szpitala ubogich nad jez. Jeleń na przedm. gnieźn. rezygnuje (f. 279v) Tenże X. Jaskłowo w p. zakroczym. po bciach, Annie ż. Stanisł. Jackowskiego, i Krystynie ż. Pawła Ostaszewskiego, siostrom swym rodz. rezygnuje. Ich brat stryj. rodz. Rosław J. (f. 280v)


 


 

Stanisław z Bużenina Poraj Pstrokoński,  herbu Poraj, kanonik katedralny płocki 1643 r., biskup chełmiński (1645), opat tyniecki 1646-1657 r., proboszcz płocki, ksiaze sieluński, spowiednik króla Wladyslawa IV.

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Gazety > XIX wiek > Część 1


1082 (Dziennik Poznański) 1867
(poprz. l. p. 1079.) koresp. Kr. Ztg. berlin. z Pleszewa. Majorat Taczanów, utworz. przez zm. składa się z d. ryc. Taczanów, Lubomierz, Sowina, Sowinka, Grodzisk, Rokutow i Zawada ogółem 11.411 m. mieszk. właśc. maj. w Taczanowie. Wś ta leży na poł. - zach. od Pleszewa, o 3/4 godz. od tego miasta pow. w Lubomierzu - szkoła katol., w Sowinie kośc. katol. czas założ. kośc. nie znany, czas powst. obecnego wyryty na cynowej tablicy (po łac.) P/g tego wybud. ówczesny właśc. Chryzostom Głoskowski w 1645 r. (pośw. bkp chełmiń., Stan. Pstrokoński 16 49). W końcu XVIII w. przeszła Sowina na własn. Taczanowskich. Grodzisk i Rokutow w 1843 r. O ile wiad. posiadał w r. 1460 Jakób Tacz., syn Ścibora, woj-dy łęcz., Taczanów. W 1510 r. był Stan., w 1517 Jan, 1565. Sebastyan, w 1605 Jakób, w 1690 inny Jakób Taczanowski właśc. będących w mowie dóbr. Spadkobierca ostatniego Rafał Tacz., najwyższy prowincjał zakonu Jezuitów w Rzpltej Polskiej, zapisał dobra kalisk. zak. Jezuitów. Po zniesieniu zak. nabył Józ. Mikorski dla Mikołaja Tacz., w któr. posiad. znajdowały się już Sowina i Sowinki. Po jego śmierci w dniu 25 list. 1797, dobra te przeszły na jego dzieci: Djoniz., Łazarza, Maksym., Felicjana, Domitilla, Hilarego i Ant. Dnia 1800. 2/V. kupił je Maksym. Tacz. za 56.490 tal., a 1838. 10/X. za tę samą cenę syn jego Alfons. Na mocy dokum. z dnia Poznań, 14 stycz. 1856, zatwierdz. przez najwyższy rozkaz gabin. z 1856. 6/II., utworzono z dóbr Taczanów, Sowina i Grodzisk majorat. (nr 117 w wiad. z Pozn. 21/V.)


 Marianna z Bużenina Poraj Pstrokońska,  herbu Poraj, żona Stanisława Gosławskiego

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Konin

10252 (Nr. 60) 1673
G. Stanisław-Maciej Gosławski, s. Stanisł. G. i Marjanny z Bużenina Pstrokońskiej, w im. sw. i matki protest. pw. Spytkowi z B. P-mu, podkomorzemu brzesk. stryjowi swej matki, oraz Mikołajowi P. też stryjowi i Janowi P. bratu stryj., o to iż podkomorzy nie kontentując się tym, że części Bużenina, Ligoty, Witowa, Praszmowa, cz. cz. w Strzałkach w Szczawnie, w Woli Szczawińskiej, i Stramienie i cz. w Wielgiej wsi, też Pyszkowa, Lipna, Rzeszowa albo Kozły dekretem tryb. na 91. 000 względem kredytorów likwidowane a matce zezn. po bp. +-ci Macieja z B. Pstr. podkomorzego parnaw., brata jej rodz. należne, przez cesje od kredytorów ściągnawszy, kilka lat trzymał, przywiedli perswazjami tę matkę jego do rezygnowania tych dóbr (f. 591)

 
Jan-Stanisław z Bużenina Poraj Pstrokoński

Herbu Poraj, dziedzic na Rudlicach, Woli Rudlickiej, Ostrowiu, Dobroszycach (Dobroszynach?), Kuźnicy w Wieluńskiem

Parafia Lututów
Akta urodzeń, małżeństw 1602-1654
Świetkowice
14 lutego 1653
ochrzczony Zygmunt Walenty syn Szlachetnego Alberta Murzynowskiego  ekonoma Wielmożnego Koniecpolskiego i Szlachetnej Reginy.
Rodzice chrzestni Urodzony Pan Jan Pstrokoński i Szlachetna panna  Boksick


 

początek strony